แสดงรายละเอียด

Responsive image
 776     0
คุณธรรมผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : คุณธรรมผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์, อุทิศ สุภาพ, ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, สุรพล คงลาภ ปิติ วราอุบล, พนารัตน์ คิดจิตต์, ธิติยา เอกกุล, วราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย, วรสิทธิ์ อภิชาติโชติ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 52


ปริญญา วิชาโคตร. (ม.ป.ป.). คุณธรรมผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปริญญา วิชาโคตร. ม.ป.ป.. "คุณธรรมผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปริญญา วิชาโคตร. "คุณธรรมผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th