แสดงรายละเอียด

Responsive image
 636     4
ปัญหาในคดีผู้บริโภคที่ผู้บริโภคดำเนินคดีด้วยตนเอง กรณีศึกษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในคดีผู้บริโภคที่ผู้บริโภคดำเนินคดีด้วยตนเอง กรณีศึกษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

Topic :

เจ้าของผลงาน : อภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 47

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


อภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์. (ม.ป.ป.). ปัญหาในคดีผู้บริโภคที่ผู้บริโภคดำเนินคดีด้วยตนเอง กรณีศึกษาศาลจังหวัดเพชรบุรี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์. ม.ป.ป.. "ปัญหาในคดีผู้บริโภคที่ผู้บริโภคดำเนินคดีด้วยตนเอง กรณีศึกษาศาลจังหวัดเพชรบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์. "ปัญหาในคดีผู้บริโภคที่ผู้บริโภคดำเนินคดีด้วยตนเอง กรณีศึกษาศาลจังหวัดเพชรบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th