แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2569     6
ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558

หมวดข้อมูล : วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558

Topic :

ระบบการชะลอฟ้องมีประสิทธิภาพจริงหรือ วิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และราชอาณาจักรไทย Deferred Prosecution Agreement and the efficiency of this method Comparison & Analysis Between the UK and the US and Thailand / ฐิติ สุเสรัจ. หน้า 1-62
ฎีกาประวัติศาสตร์ : คดีหมอจันทร์ทำร้ายฆ่าพระยารัษฎาฯ (ตอนที่ 2) และพินัยกรรมเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ / สรรเสริญ ไกรจิตติ. หน้า 63-69
การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรงในระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา : ศึกษากรณีประเทศอิสราเอล / อาภัสรา เทพจำนง . หน้า 70-89
การคุ้มครองดูแลบุตรของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด / พัลลอง มั่นดี. หน้า 90-106
ระบบศาลและกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของประเทศสิงคโปร์ / กนก จุลมนต์. หน้า 107-136
การพัฒนาสมรรถนะสำหรับวิชาชีพทนายความในประเทศไทย / วิเชียร ชุบไธสง. หน้า 137-153
สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศ / อภิรัฐ บุญทอง. หน้า 154-167
อิสรภาพราคาแพงสำหรับคนจน : การปล่อยชั่วคราว สภาพปัญหาและหนทางแก้ไข (ตอนที่ 2) / ธัญญานุช ตันติกุล. หน้า 168-203
ฎีกาน่าสนใจ / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. หน้า 204-212
สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) Numerosity : กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจำนวนทมากซึ่งการดำเนินคดีอย่างสามัญจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก มาตรา 222/12 (3) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 (การดำเนินดคีแบบกลุ่ม) / สุธาทิพย์ จุลมนต์. หน้า 213-229
ถามตอบกฎหมายใหม่ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action) / สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. หน้า 230-240
ภาษาอังกฤษ (Legal English) – Class action(1) / สรวิศ ลิมปรังษี. หน้า 241-245

เจ้าของผลงาน : -

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558


ไม่ระบุ. (2558). ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. 2558. "ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. "ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th