แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3793     9
ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558

ชื่อเรื่อง : ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

Topic :

ฐิติ สุเสารัจ. ระบบการชะลอฟ้องมีประสิทธิภาพจริงหรือ วิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และราชอาณาจักรไทย Deferred Prosecution Agreement and the efficiency of this method Comparison & Analysis Between the UK and the US and Thailand. หน้า 1-62
สรรเสริญ ไกรจิตติ. ฎีกาประวัติศาสตร์ : คดีหมอจันทร์ทำร้ายฆ่าพระยารัษฎาฯ (ตอนที่ 2) และพินัยกรรมเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์. หน้า 63-69
อาภัสรา เทพจำนง. การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรงในระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา : ศึกษากรณีประเทศอิสราเอล. หน้า 70-89
พัลลอง มั่นดี. การคุ้มครองดูแลบุตรของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด. หน้า 90-106
กนก จุลมนต์. ระบบศาลและกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของประเทศสิงคโปร์. หน้า 107-136
วิเชียร ชุบไธสง. การพัฒนาสมรรถนะสำหรับวิชาชีพทนายความในประเทศไทย. หน้า 137-153
อภิรัฐ บุญทอง. สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศ. หน้า 154-167
ธัญญานุช ตันติกุล. อิสรภาพราคาแพงสำหรับคนจน : การปล่อยชั่วคราว สภาพปัญหาและหนทางแก้ไข (ตอนที่ 2). หน้า 168-203
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. ฎีกาน่าสนใจ. หน้า 204-212
สุธาทิพย์ จุลมนต์. สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) Numerosity : กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจำนวนมากซึ่งการดำเนินคดีอย่างสามัญจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก มาตรา 222/12 (3) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 (การดำเนินดคีแบบกลุ่ม). หน้า 213-229
สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. ถามตอบกฎหมายใหม่ : การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action). หน้า 230-240
สรวิศ ลิมปรังษี. ภาษาอังกฤษ (Legal English) - Class action (1). หน้า 241-245

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


ไม่ระบุ. (2562). ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. 2562. "ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. "ดุลพาห ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th