แสดงรายละเอียด

Responsive image
 71     0
ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุม การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุก ระยะสั้น

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุม การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุก ระยะสั้น

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์, อุทิศ สุภาพ, ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, สุรพล คงลาภ ปิติ วราอุบล, พนารัตน์ คิดจิตต์, ธิติยา เอกกุล, วราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย, วรสิทธิ์ อภิชาติโชติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า : 33


นิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ. (2561). ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุม การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุก ระยะสั้น. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ. 2561. "ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุม การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุก ระยะสั้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ. "ความเป็นมาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุม การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการลงโทษจำคุก ระยะสั้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2561. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th