แสดงรายละเอียด

Responsive image
 219     12
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด //วิทยากรโดย นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด // วันพุธที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 12.00 - 14.00 น.

ชื่อเรื่อง : การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด //วิทยากรโดย นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด // วันพุธที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 12.00 - 14.00 น.

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : VDO(D-Court2020)

Topic :

เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด
การบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2562). การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด //วิทยากรโดย นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด // วันพุธที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 12.00 - 14.00 น.. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2562. "การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด //วิทยากรโดย นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด // วันพุธที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 12.00 - 14.00 น.". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด //วิทยากรโดย นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด // วันพุธที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 12.00 - 14.00 น.". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th