แสดงรายละเอียด

Responsive image
 638     0
ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน

Topic :

เจ้าของผลงาน :

นางวนิดา คำแฝง, นายกันตภณ เอมครุฑ, นางสาวจรรยา บูรณะสมภพ, นางสาวดรุณี ฉิ่งกังวานชัย, นางสาวอัมพร เพชรนุช, นางพรพักตร์ พันธุรักษ, นายสุพรม มัชฌิโม, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นายสมยศ ชูพยัคฆ์, นายสมชาย ใจเด็ด, นางสาวฉัฏมณี หลงผดุง, นางสุกานดา สาลี่, นางสมจิตร สมบัติสวัสดิ์ และนางสาวชญานิศ เทียนแย้ม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 136


นางจิระมาศ ตัณฑศรี, นางสาวอำพร ลิมป์วิกราน, นางกุหลาบ สาขากร, นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ, นายณัฐอนันต์ สงพราหมณ์, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ,&nbs. (2554). ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางจิระมาศ ตัณฑศรี, นางสาวอำพร ลิมป์วิกราน, นางกุหลาบ สาขากร, นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ, นายณัฐอนันต์ สงพราหมณ์, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ,&nbs. 2554. "ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางจิระมาศ ตัณฑศรี, นางสาวอำพร ลิมป์วิกราน, นางกุหลาบ สาขากร, นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ, นายณัฐอนันต์ สงพราหมณ์, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ,&nbs. "ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th