แสดงรายละเอียด

Responsive image
 15922     0
ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน

ชื่อเรื่อง : ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน

เจ้าของผลงาน :

นางจิระมาศ ตัณฑศรี, นางสาวอำพร ลิมป์วิกราน, นางกุหลาบ สาขากร, นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ, นายณัฐอนันต์ สงพราหมณ์, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ, นางสาวสุกัญญา โกมัยพันธ, นางอรัญญา ใจยั่งยืน และนางสุวัฒนา เพชรหม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 1

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 136


นางจิระมาศ ตัณฑศรี, นางสาวอำพร ลิมป์วิกราน, นางกุหลาบ สาขากร, นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ, นายณัฐอนันต์ สงพราหมณ์, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ,&nbs. (2555). ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางจิระมาศ ตัณฑศรี, นางสาวอำพร ลิมป์วิกราน, นางกุหลาบ สาขากร, นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ, นายณัฐอนันต์ สงพราหมณ์, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ,&nbs. 2555. "ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางจิระมาศ ตัณฑศรี, นางสาวอำพร ลิมป์วิกราน, นางกุหลาบ สาขากร, นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ, นายณัฐอนันต์ สงพราหมณ์, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวสมปอง ยศถาสุโรดม, นางสาวศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ,&nbs. "ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th