แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16804     0
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม

ชื่อเรื่อง : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม

เจ้าของผลงาน :

นางรุจิรา จิวาลักษณ, นายสมชาย ด้วงสุวรณ์, นางปัทมา สมานเกียรติสกุล, นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก, นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์, นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น, นายอภิเชษฐ์ ชัยมา, นายธีรพัฒน์ จันทร์ศรีนวล, นายโสภณ ภัทราวุธ, นายสันทรรศน์ หงส์อนทร์, นางสาวสุจิรา บุญเกิด, นายอมร จัดสนาม, นายอุไทยวัฒ แสงดี, นายไกรวุฒิ ก้นทะสิงห์, นางยนิชนันท์ ภูเชย, นางจีรภัทร์ ทองสวัสดิ์ นายธีรพัฒน์ แสงสว่าง และนางอรทัย ชำนาญเหนาะ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 152


นางรุจิรา จิวาลักษณ, นายสมชาย ด้วงสุวรณ์, นางปัทมา สมานเกียรติสกุล, นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก, นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์, นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น, นายอภิเชษฐ์ ชัยมา, นายธีรพัฒน์ จันทร์ศรีนวล, นายโสภณ ภัทราวุธ, นายสันทรรศ. (2555). ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางรุจิรา จิวาลักษณ, นายสมชาย ด้วงสุวรณ์, นางปัทมา สมานเกียรติสกุล, นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก, นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์, นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น, นายอภิเชษฐ์ ชัยมา, นายธีรพัฒน์ จันทร์ศรีนวล, นายโสภณ ภัทราวุธ, นายสันทรรศ. 2555. "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางรุจิรา จิวาลักษณ, นายสมชาย ด้วงสุวรณ์, นางปัทมา สมานเกียรติสกุล, นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก, นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์, นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น, นายอภิเชษฐ์ ชัยมา, นายธีรพัฒน์ จันทร์ศรีนวล, นายโสภณ ภัทราวุธ, นายสันทรรศ. "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th