แสดงรายละเอียด

Responsive image
 88     0
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม

Topic :

เจ้าของผลงาน :

นางวนิดา คำแฝง, นายกันตภณ เอมครุฑ, นางสาวจรรยา บูรณะสมภพ, นางสาวดรุณี ฉิ่งกังวานชัย, นางสาวอัมพร เพชรนุช, นางพรพักตร์ พันธุรักษ, นายสุพรม มัชฌิโม, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นายสมยศ ชูพยัคฆ์, นายสมชาย ใจเด็ด, นางสาวฉัฏมณี หลงผดุง, นางสุกานดา สาลี่, นางสมจิตร สมบัติสวัสดิ์ และนางสาวชญานิศ เทียนแย้ม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 152


นางรุจิรา จิวาลักษณ, นายสมชาย ด้วงสุวรณ์, นางปัทมา สมานเกียรติสกุล, นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก, นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์, นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น, นายอภิเชษฐ์ ชัยมา, นายธีรพัฒน์ จันทร์ศรีนวล, นายโสภณ ภัทราวุธ, นายสันทรรศ. (2555). ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางรุจิรา จิวาลักษณ, นายสมชาย ด้วงสุวรณ์, นางปัทมา สมานเกียรติสกุล, นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก, นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์, นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น, นายอภิเชษฐ์ ชัยมา, นายธีรพัฒน์ จันทร์ศรีนวล, นายโสภณ ภัทราวุธ, นายสันทรรศ. 2555. "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางรุจิรา จิวาลักษณ, นายสมชาย ด้วงสุวรณ์, นางปัทมา สมานเกียรติสกุล, นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก, นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์, นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น, นายอภิเชษฐ์ ชัยมา, นายธีรพัฒน์ จันทร์ศรีนวล, นายโสภณ ภัทราวุธ, นายสันทรรศ. "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประนีประนอม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th