แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16510     1
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1

ชื่อเรื่อง : สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1

เจ้าของผลงาน :

นายมานพ สมานเกียรติสกุล, นางสาวศุภรดา บุตรเนียร, นายวิเชียร วิเศษดอนหวาย, นางสาวณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธุ์, นายวรณ ธนสัมพันธ์เจริญ, นายอรรถ เอี่ยมทองคืน, นายสุทธิศักดิ์ ไพศาลวรเกียรติ, นางสาวณัฐฐา เครือแก้ว, นางสาวไพเราะ ประสารกลาง, นางสาวศิรประภา บุญศรีสมฤทธิ์, นางสาวรัศมะณี โปร่งภูเขียว, สิบตำรวจเอกพายัพ สิงห์เพ็ง, นางสาวปาริชาติ สัขรักษ์, นางสาวเมลดา เจริญดาชัย, นางสาวประกอบ สาหร่าย, นางสาวรัศมีเพ็ญ บุญเนตร, นางสาวศุภลักษณ์ นะหนู และนายอุทัย สุวรรณลี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 73


นายมานพ สมานเกียรติสกุล, นางสาวศุภรดา บุตรเนียร, นายวิเชียร วิเศษดอนหวาย, นางสาวณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธุ์, นายวรณ ธนสัมพันธ์เจริญ, นายอรรถ เอี่ยมทองคืน, นายสุทธิศักดิ์ ไพศาลวรเกียรติ, นางสาวณัฐฐา เครือแก้ว, นางสาวไพ. (2555). สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นายมานพ สมานเกียรติสกุล, นางสาวศุภรดา บุตรเนียร, นายวิเชียร วิเศษดอนหวาย, นางสาวณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธุ์, นายวรณ ธนสัมพันธ์เจริญ, นายอรรถ เอี่ยมทองคืน, นายสุทธิศักดิ์ ไพศาลวรเกียรติ, นางสาวณัฐฐา เครือแก้ว, นางสาวไพ. 2555. "สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นายมานพ สมานเกียรติสกุล, นางสาวศุภรดา บุตรเนียร, นายวิเชียร วิเศษดอนหวาย, นางสาวณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธุ์, นายวรณ ธนสัมพันธ์เจริญ, นายอรรถ เอี่ยมทองคืน, นายสุทธิศักดิ์ ไพศาลวรเกียรติ, นางสาวณัฐฐา เครือแก้ว, นางสาวไพ. "สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th