แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16325     0
การประนีประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว

ชื่อเรื่อง : การประนีประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว

เจ้าของผลงาน :

นางดวงใจ ด้วงศรีทอง, นายสุรเชษฐ์เกษรคุปต์, นางสาวมิ่งพร มิ่งภัทรสิริ, นางสาววรางคณา วรรณทัศน์, นางอัจฉริยา สันติปรีชาวัฒน์, นางสาวกัญณิการ์ ผาสุข, จ่าสิบตำรวจบุญมา ศรีวิเชียร, นายณัฐวัทน์ เอี่ยมทวี, นายสราวุธ สงวนกิ, นางสุพรรณ สมานสุข, นางสาวโรมฤดี สิงห์หา, จ่าสิบตำรวจเดชา บุญสุระ, นายเกรียงไกร เกตพิบูลย์, นายกานต์ เตชะลือ, นางสาวประภาพรรณ เจริญทอง, นางสาวสุดรัก สุขสว่าง, นางสาวขวัญจุฑา แดงคงแก้ว และนายศิริ สันหมาน

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 190


นางดวงใจ ด้วงศรีทอง, นายสุรเชษฐ์เกษรคุปต์, นางสาวมิ่งพร มิ่งภัทรสิริ, นางสาววรางคณา วรรณทัศน์, นางอัจฉริยา สันติปรีชาวัฒน์, นางสาวกัญณิการ์ ผาสุข, จ่าสิบตำรวจบุญมา ศรีวิเชียร, นายณัฐวัทน์ เอี่ยมทวี, นายสราวุธ สงวนกิ, นางส. (2555). การประนีประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางดวงใจ ด้วงศรีทอง, นายสุรเชษฐ์เกษรคุปต์, นางสาวมิ่งพร มิ่งภัทรสิริ, นางสาววรางคณา วรรณทัศน์, นางอัจฉริยา สันติปรีชาวัฒน์, นางสาวกัญณิการ์ ผาสุข, จ่าสิบตำรวจบุญมา ศรีวิเชียร, นายณัฐวัทน์ เอี่ยมทวี, นายสราวุธ สงวนกิ, นางส. 2555. "การประนีประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางดวงใจ ด้วงศรีทอง, นายสุรเชษฐ์เกษรคุปต์, นางสาวมิ่งพร มิ่งภัทรสิริ, นางสาววรางคณา วรรณทัศน์, นางอัจฉริยา สันติปรีชาวัฒน์, นางสาวกัญณิการ์ ผาสุข, จ่าสิบตำรวจบุญมา ศรีวิเชียร, นายณัฐวัทน์ เอี่ยมทวี, นายสราวุธ สงวนกิ, นางส. "การประนีประนอมข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th