แสดงรายละเอียด

Responsive image
 69     0
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความ

Topic :

เจ้าของผลงาน :

นางวนิดา คำแฝง, นายกันตภณ เอมครุฑ, นางสาวจรรยา บูรณะสมภพ, นางสาวดรุณี ฉิ่งกังวานชัย, นางสาวอัมพร เพชรนุช, นางพรพักตร์ พันธุรักษ, นายสุพรม มัชฌิโม, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นายสมยศ ชูพยัคฆ์, นายสมชาย ใจเด็ด, นางสาวฉัฏมณี หลงผดุง, นางสุกานดา สาลี่, นางสมจิตร สมบัติสวัสดิ์ และนางสาวชญานิศ เทียนแย้ม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 67


นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง, หม่อมหลวงฐิติพงษ์ ชมพูนุท, นางสาวขวัญเรือน เพบขุนทด, นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ, นางสาวสราภา ลาชโรจน์, นายจรูญศิลป์ บุอ่อน, นางสาวเพียงดาว เขียวลออ, นางสาวสุนันท์ แก้วใส, นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส, ส. (2555). ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง, หม่อมหลวงฐิติพงษ์ ชมพูนุท, นางสาวขวัญเรือน เพบขุนทด, นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ, นางสาวสราภา ลาชโรจน์, นายจรูญศิลป์ บุอ่อน, นางสาวเพียงดาว เขียวลออ, นางสาวสุนันท์ แก้วใส, นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส, ส. 2555. "ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง, หม่อมหลวงฐิติพงษ์ ชมพูนุท, นางสาวขวัญเรือน เพบขุนทด, นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ, นางสาวสราภา ลาชโรจน์, นายจรูญศิลป์ บุอ่อน, นางสาวเพียงดาว เขียวลออ, นางสาวสุนันท์ แก้วใส, นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส, ส. "ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับอายุความ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th