แสดงรายละเอียด

Responsive image
 73     0
การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง

Topic :

เจ้าของผลงาน :

นางวนิดา คำแฝง, นายกันตภณ เอมครุฑ, นางสาวจรรยา บูรณะสมภพ, นางสาวดรุณี ฉิ่งกังวานชัย, นางสาวอัมพร เพชรนุช, นางพรพักตร์ พันธุรักษ, นายสุพรม มัชฌิโม, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นางสาวชุติญา ขำประไพ, นายสมยศ ชูพยัคฆ์, นายสมชาย ใจเด็ด, นางสาวฉัฏมณี หลงผดุง, นางสุกานดา สาลี่, นางสมจิตร สมบัติสวัสดิ์ และนางสาวชญานิศ เทียนแย้ม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 87


นางสาวกัญจนพร แสงเทศ, นายรัฐพล ทองมาก, นางกานต์ธิดาสุรินทร์ชมพู, นางสาวนีรชา ฐานพงษ์, นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล, นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์, นายเลอศักดิ์ สังฆมาศ, นางสาวศิริษา แกล้วกล้า, จ่าสิบตำรวจปภพ ธนวัฒน์เดชโชติ, นายภาค. (2555). การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวกัญจนพร แสงเทศ, นายรัฐพล ทองมาก, นางกานต์ธิดาสุรินทร์ชมพู, นางสาวนีรชา ฐานพงษ์, นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล, นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์, นายเลอศักดิ์ สังฆมาศ, นางสาวศิริษา แกล้วกล้า, จ่าสิบตำรวจปภพ ธนวัฒน์เดชโชติ, นายภาค. 2555. "การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวกัญจนพร แสงเทศ, นายรัฐพล ทองมาก, นางกานต์ธิดาสุรินทร์ชมพู, นางสาวนีรชา ฐานพงษ์, นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล, นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์, นายเลอศักดิ์ สังฆมาศ, นางสาวศิริษา แกล้วกล้า, จ่าสิบตำรวจปภพ ธนวัฒน์เดชโชติ, นายภาค. "การแก้ปัญหาการอำนวยความยุติธรรมโดยการเปิดทำการศาลแขวง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th