แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16471     0
การสืบพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการส่งประเด็นและมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน

ชื่อเรื่อง : การสืบพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการส่งประเด็นและมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน

เจ้าของผลงาน :

นายอดุล แตงตาด, นางสาวคลพร โคตรหา, นางสาวนันทกมล เนียมคำ, นายเสกสันต์ ชะลา , นางสาวฉันทิมา วิศิษฏ์โสภา, นางสาวรุจิพร ศรีอรรคจันทร์, นายสุรพล เอวสุข, นางสาวจิดาภา ลาดสันเทียะ, นางสาวสุภาณี สุวรรณผิว, สิบตำรวจโทหญิงทัศนีย์ ผดาวงศ์, นางสาวทิพยรัตน์ เรียงภักดี, นายเดวิทย์ อินทรรุจิกุล, นางสายฝน วิเชียรโชติ, สิบตำรวจโทสมศักดิ เหง้าสา, นายพรทวี ลิ่มสกุล และนางสาวบุษยมาส ธนนิมิตร

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 145


นายอดุล แตงตาด, นางสาวคลพร โคตรหา, นางสาวนันทกมล เนียมคำ, นายเสกสันต์ ชะลา , นางสาวฉันทิมา วิศิษฏ์โสภา, นางสาวรุจิพร ศรีอรรคจันทร์, นายสุรพล เอวสุข, นางสาวจิดาภา ลาดสันเทียะ, นางสาวสุภาณี สุวรรณผิว, สิบตำรวจโทหญิงทัศนีย์ . (2555). การสืบพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการส่งประเด็นและมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นายอดุล แตงตาด, นางสาวคลพร โคตรหา, นางสาวนันทกมล เนียมคำ, นายเสกสันต์ ชะลา , นางสาวฉันทิมา วิศิษฏ์โสภา, นางสาวรุจิพร ศรีอรรคจันทร์, นายสุรพล เอวสุข, นางสาวจิดาภา ลาดสันเทียะ, นางสาวสุภาณี สุวรรณผิว, สิบตำรวจโทหญิงทัศนีย์ . 2555. "การสืบพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการส่งประเด็นและมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นายอดุล แตงตาด, นางสาวคลพร โคตรหา, นางสาวนันทกมล เนียมคำ, นายเสกสันต์ ชะลา , นางสาวฉันทิมา วิศิษฏ์โสภา, นางสาวรุจิพร ศรีอรรคจันทร์, นายสุรพล เอวสุข, นางสาวจิดาภา ลาดสันเทียะ, นางสาวสุภาณี สุวรรณผิว, สิบตำรวจโทหญิงทัศนีย์ . "การสืบพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการส่งประเด็นและมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th