แสดงรายละเอียด

Responsive image
 16237     0
การคุ้มครองสิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง : ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์

ชื่อเรื่อง : การคุ้มครองสิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง : ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์

เจ้าของผลงาน :

นางสาวศิรดา สวัสดิ์มงคล, นางสาวพรพรรณ เวชไชโย, นายอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน, นายดุลย์ จันทรัตนา, นายสุรศักดิ์ กิจชาลารัตน์, นางสาวนันดา สุดคนึง, นายวชิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก, นางสาวณัษดา แก้ววิบูลย์, จ่าสิบตำรวจยุทธศักดิ์ ภูห้องใสย, นางสาวพันนา สว่างสาลี, นางสาวอภิรตี ภาณุมาศ, นางวรัชญ์รดิศ อยู่ภักดี, นางสาววิลาลักษ์ เวชกามา, นายฌานเดช รักเสนาวนิช, นายมีชัย คชโคตร, นายธนพล เพ็ชรพงศ์, นางสาวธัญญรัตน์ สวัสดิ์แดง และนางปราณีย์ ราชพงศ์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 93


นางสาวศิรดา สวัสดิ์มงคล, นางสาวพรพรรณ เวชไชโย, นายอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน, นายดุลย์ จันทรัตนา, นายสุรศักดิ์ กิจชาลารัตน์, นางสาวนันดา สุดคนึง, นายวชิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก, นางสาวณัษดา แก้ววิบูล. (2555). การคุ้มครองสิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง : ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวศิรดา สวัสดิ์มงคล, นางสาวพรพรรณ เวชไชโย, นายอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน, นายดุลย์ จันทรัตนา, นายสุรศักดิ์ กิจชาลารัตน์, นางสาวนันดา สุดคนึง, นายวชิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก, นางสาวณัษดา แก้ววิบูล. 2555. "การคุ้มครองสิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง : ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

นางสาวศิรดา สวัสดิ์มงคล, นางสาวพรพรรณ เวชไชโย, นายอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน, นายดุลย์ จันทรัตนา, นายสุรศักดิ์ กิจชาลารัตน์, นางสาวนันดา สุดคนึง, นายวชิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก, นางสาวณัษดา แก้ววิบูล. "การคุ้มครองสิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง : ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.

  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th