แสดงรายละเอียด

Responsive image
 842     4
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) // อภิปรายโดย นางสาววีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประเภทนิยาย ประจาปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 // วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00

ชื่อเรื่อง : การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) // อภิปรายโดย นางสาววีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประเภทนิยาย ประจาปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 // วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2562). การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) // อภิปรายโดย นางสาววีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประเภทนิยาย ประจาปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 // วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2562. "การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) // อภิปรายโดย นางสาววีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประเภทนิยาย ประจาปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 // วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) // อภิปรายโดย นางสาววีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประเภทนิยาย ประจาปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 // วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th