หากมีข้อขัดข้องในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อกลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย โทร. 02-5412376

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2563

2563 7 พ.ค. 2563

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563

2563 28 ก.พ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2562 29 พ.ค. 2562

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562

2562 28 ก.พ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 2561 9 มี.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 2560 3 พ.ย. 2560
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2560 2560 3 พ.ย. 2560
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 2560 11 ส.ค. 2560
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 2559 27 ต.ค. 2559
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 2558 9 ต.ค. 2558
   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th