หากมีข้อขัดข้องในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อกลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย โทร. 02-5412376

ระเบียบ ก.บ.ศ.
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 2561 28 ธ.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 2561 12 ธ.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลฎีกา 2561 3 ธ.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดอุทัยธานีชั่วคราว 2561 9 พ.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่่อง กำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 75) 2561 30 ต.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 2561 30 ต.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 2561 5 ต.ค. 2561
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล พ.ศ. 2561 2561 2 ต.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ 2561 21 ก.ย. 2561
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 2561 21 ก.ย. 2561
   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th