หากมีข้อขัดข้องในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อกลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย โทร. 02-5412376

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 32) 

2563 1 ก.ค. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

2563 1 ก.ค. 2563

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

2563 26 มิ.ย. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 81)

2563 1 มิ.ย. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 82)

2563 1 มิ.ย. 2563

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิค-19) พ.ศ. 2563

2563 29 พ.ค. 2563

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2549

2549 24 พ.ค. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดหน่วยงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2563 30 เม.ย. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 80) 

2563 28 เม.ย. 2563

แนวทางการจัดข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับ พ.ศ. 2563

2563 27 มี.ค. 2563
   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th