หากมีข้อขัดข้องในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อกลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย โทร. 02-5412376

อื่นๆ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 30) 2562 17 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดบึงกาฬ 2562 17 ม.ค. 2562
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 2561 6 ธ.ค. 2561
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 2561 4 ธ.ค. 2561
แนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน 2561 18 ก.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) 2561 2 เม.ย. 2561
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง คุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2561 27 มี.ค. 2561
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2561 9 มี.ค. 2561
ระเบียบสำนักงานศายุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษา การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลการติดตามตัวของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 2561 26 ก.พ. 2561
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 171/2561 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 2561 14 ก.พ. 2561
   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th