หากมีข้อขัดข้องในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อกลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย โทร. 02-5412376

อื่น ๆ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ

การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

2563 30 มิ.ย. 2563

หลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณด้านการวิจัย และการรายงานผลสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)

2563 5 มิ.ย. 2563

ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำบัญชีวันทำการและวันหยุดราชการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำตามโปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือ (เพิ่มเติม)

2563 26 พ.ค. 2563

ข้อกำหนดคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2563 25 พ.ค. 2563

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

2563 25 พ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง

2563 22 พ.ค. 2563

แนวทางการดำเนินการเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2563

2563 20 พ.ค. 2563

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาและสืบพยานในคดีผู้บริโภคหรือคดีขอจัดการมรดกที่ยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

2563 5 พ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3)

2563 30 เม.ย. 2563

แนวทางปฏิบัติงานการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาครั้งแรกในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อสารสนเทศอื่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronavirusDisease : COVID-19)

2563 6 เม.ย. 2563
   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th