กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน เมษายน 2561
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน และการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป2
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส10
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561
  • แฟ้ม : ว72
  •   ไฟล์ :
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส47
 • พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561
  • แฟ้ม : ก157
  •   ไฟล์ :
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก16
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 10 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ย3
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามมาตรา 39 วรรคสอง สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงาน ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ง2
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 6)
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร38
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ4
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค64
กฎหมายใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2561
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค23
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ท8
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของ ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร5
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ5
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของ คนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก151
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก109
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ง1
 • พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561
  • แฟ้ม : น7
  •   ไฟล์ :
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร23
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง)
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • กฎ : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก85
 • ข้อกำหนด : ข้อกำหนดทางจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 14 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือที่ใช้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 14 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก15
 • ประกาศ : ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและ การแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภท ตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • กฎ : กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร10
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม34
 • กฎ : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร10
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การนำส่งค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคล ที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีทุจริตและปร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว71
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคล ที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีค้ามนุษย์
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว70
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก66
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 653) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561
  • แฟ้ม : ป69
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561
  • แฟ้ม : ก156
  •   ไฟล์ :
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ล1

หากมีข้อขัดข้องในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อกลุ่มงานเอกสารทางกฎหมาย โทร. 02-5412376

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 2561 8 ก.พ. 2561
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2561 27 มี.ค. 2561
ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 2561 16 มี.ค. 2561
ระเบียบ ก.บ.ศ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2561 16 มี.ค. 2561
ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 2561 16 มี.ค. 2561
ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง กำหนดหน่วยงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561 16 มี.ค. 2561
ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 2561 16 มี.ค. 2561
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 2561 27 มี.ค. 2561
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 2561 9 มี.ค. 2561
ระเบียบ ก.บ.ศ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2561 16 มี.ค. 2561
   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th