พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลยุติธรรม
เรียงข้อมูลโดยปีที่พิมพ์
การดำเนินความยุติธรรมตามรอยพระยุคลบาท

หมวดข้อมูล : พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2556

เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม

จำนวนหน้า : 287

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดข้อมูล : พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2556

เจ้าของผลงาน : สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนหน้า : 315

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2508-2546 "แนวทางการปฏิบัติงานและการดำรงตนของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม"

หมวดข้อมูล : พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2549

เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม

จำนวนหน้า : 88

ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย

หมวดข้อมูล : พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2547

เจ้าของผลงาน : ธานินทร์ กรัยวิเชียร

จำนวนหน้า : 38

60 ปี ครองราชย์ ตุลาการน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

หมวดข้อมูล : พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : ไม่ระบุปีพิมพ์

เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม

จำนวนหน้า : 353

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th