vdo การรายงานผลIDP (แบบ IDP : 3)
เรียงข้อมูลโดยปีที่พิมพ์
กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง การสร้างสมดุลในการทำงานและการดำรงชีวิต (Work life balance) // วิทยากรโดย นายมนตรี เจนอักษร / 22 พ.ค. 2562

หมวดข้อมูล : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2562

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

  
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th