วิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์
เรียงข้อมูลโดยปีที่พิมพ์
วิดีโอสื่อการสอนสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประจำศาลออนไลน์

เจ้าของผลงาน : กลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2563

วิดีโอประมวลภาพหน่วยงานศาลยุติธรรม ที่ได้รับเกียรติบัตรการจัดห้องสมุดประจำศาล โดยเรียนรู้จากวิดีโอสื่อการสอนการจัด ห้องสมุดประจำศาลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563

เจ้าของผลงาน : กลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจำศาล ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2563

วิดีโอการจัดห้องสมุดประจำศาล

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2561

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th