วิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์
เรียงข้อมูลโดยปีที่พิมพ์
วิดีโอการจัดห้องสมุดประจำศาล

หมวดข้อมูล : วิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2561

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th