ลำดับ ชื่อหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม ลิงค์เว็บไซต์ศาลยุติธรรม
1 ศาลจังหวัดกระบี่ http://www.krbc.coj.go.th
2 ศาลจังหวัดชุมพร http://www.cmpc.coj.go.th
3 ศาลจังหวัดตรัง http://www.trnc.coj.go.th
4 ศาลจังหวัดตะกั่วป่า http://www.tkpc.coj.go.th
5 ศาลจังหวัดทุ่งสง http://www.tnsc.coj.go.th
6 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nstc.coj.go.th
7 ศาลจังหวัดนราธิวาส http://www.nrtc.coj.go.th
8 ศาลจังหวัดนาทวี http://www.ntvc.coj.go.th
9 ศาลจังหวัดปัตตานี http://www.ptnc.coj.go.th
10 ศาลจังหวัดปากพนัง http://www.ppnc.coj.go.th
   
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th