ลำดับ ชื่อหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม ลิงค์เว็บไซต์ศาลยุติธรรม
261 ห้องสมุดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ https://jor7.coj.go.th
262 ห้องสมุดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ https://jor8.coj.go.th
  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th