โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) VDO กิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP) ปีงบประมาณ 2562
วันที่สร้าง 2019-01-09 09:55:26
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th