ขอเชิญชวน หน่วยงานศาลยุติธรรมที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจการจัดห้องสมุดประจำศาล ตอบแบบสำรวจเพิ่มเติม
วันที่สร้าง 2019-01-21 13:52:28

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th