ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมแนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
วันที่สร้าง 2019-06-07 09:48:28

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

ในกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ย้อนหลัง)

ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th ครั้งที่ 4 /2563

 

 ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 )

 

รายชื่อเพิ่มเติม     และ    ดาวน์โหลดวุฒิบัติ

 

 

 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

ในกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ย้อนหลัง)

ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th ครั้งที่ 3 /2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 )

 รายชื่อเพิ่มเติม  

  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ย้อนหลัง)

ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th  ( ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 )  

ครั้ง ที่ 2/2563 

รายชื่อเพิ่มเติม  

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)ในกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ย้อนหลัง) ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th 

  ครั้ง ที่ 1/2563 

รายชื่อเพิ่มเติม  

 

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ย้อนหลัง) ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th ปีงบประมาณ 2562

   ครั้ง ที่ 4/2562  รายชื่อเพิ่มเติม           ครั้ง ที่ 3/2562  รายชื่อเพิ่มเติม                  ครั้ง ที่ 2/2563  รายชื่อเพิ่มเติม                ครั้ง ที่ 1/2562    รายชื่อเพิ่มเติม 

 

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th