ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารสัญญา// วิทยากร นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน // วันอังคารที่ 24 มีนาคม2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียติ
วันที่สร้าง 2020-02-24 10:38:05

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ กำหนดการ

 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 แบบประเมินความพึงพอใจ (ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ตอบแบบประเมินฯ ภายใน 31 มีนาคม 2563) 

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 1

เอกสารประกอบการบรรยาย 2

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

 

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th