การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite /วิทยากร นายรุทร์ ศรีพรหมมุนี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Google Cloud สำหรับองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน) /วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 – 14.00 น.
วันที่สร้าง 2020-06-30 16:05:27

เอกสารแนบ

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th