แบบฟอร์มเสนอข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th
วันที่สร้าง 2017-10-18 11:27:56

           กลุ่มงานภายในศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมที่มีข้อมูลจะเผยแพร่ 

     ให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมพิจารณา

    และส่งกลุ่มงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการต่อไป

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

 

              ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก...

 

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th