รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
วันที่สร้าง 2017-11-09 14:55:50

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(Self Access Learning)

 

1.  ชื่อโครงการ โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)

 ประจำปีงบประมาณ 2560

­2.  วัตถุประสงค์

     2.1 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ทั้งด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ และการค้นคว้าอ้างอิงแบบพึ่งตนเองอย่างมีประสิทธิผล

     2.2 เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำต้นแบบระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ขยายผลไปยังห้องสมุดประจำศาลทั่วประเทศ

3.  เป้าหมาย

     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

           3.1.1 ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ทั่วประเทศเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ของศูนย์วิทยบริการ ศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี

3.1.2 ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้รับจากการใช้บริการระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมในระดับ 3 จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

           ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมมีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ที่มีประสิทธิภาพ

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้รับการจัดทำแล้วเสร็จทั้งสื่อหนังสือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนห้องสมุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาและสื่อบุคคลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กำหนด 

5.  การดำเนินงาน

          การดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 15 กิจกรรม (ตามเอกสารประกอบภาคผนวก 1-15) โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัยและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ บุคลากร ลักษณะของกิจกรรม เวลา สถานที่ และขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจ ตระหนักในความสำคัญของการอ่าน รู้วิธีการอ่าน และการจดบันทึกการอ่าน ต่อจากนั้น จึงจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม และในทุกกิจกรรมให้มีการสนทนา หรืออภิปรายเกี่ยวกับหนังสือหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทำให้กิจกรรมมีคุณค่าและประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมมีหลากหลายประเภท ได้แก่ สื่อหนังสือ สื่อเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานห้องสมุด สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษา และสื่อบุคคล

โดยมีลักษณะการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ดังนี้

1)     การบรรยาย คือ การนำเสนอเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนดโดยการพูด โดยผู้พูดคนเดียวหรือหลายคน

2)     การอภิปราย

3)     การจัดแสดงหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ

4)     การฉายภาพยนตร์ / วีดิทัศน์

5)     การจัดนิทรรศการ

6.  ผลสำเร็จของโครงการ

       6.1 สรุปผลผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ชื่อกิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้สนใจเข้าร่วม

1.   กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง “แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษาและชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)

150 คน

235 คน

2.   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆ “บรรยายพิเศษ   เรื่องการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”

42  คน

40  คน

3.   การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Language Café ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา

54  คน

69  คน


 

ชื่อกิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้สนใจเข้าร่วม

4.       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560

50  คน

85  คน

5.   การอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”

60  คน

92  คน

6.   โคกิจกรรมศาลยุติธรรมบุ๊คแฟร์ (COJ BOOK FAIR) การออกร้านจำหน่ายหนังสือ

300 คน

213 คน

7.   การบรรยายพิเศษเรื่องสร้างสุขภาพกาย เพื่อสร้างสมดุล ในชีวิตและการทำงาน

40 คน

54  คน

8.   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบงานห้องสมุดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

42 คน

39  คน

9.   การบรรยายพิเศษแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา

80 คน

77 คน

10.   การบรรยายพิเศษเรื่องเสริมสร้างสุขภาพใจ เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน

60 คน

67 คน

11. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายภาษาอังกฤษ

55 คน

72 คน

12. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางกฎหมายเพื่อการพัฒนา

55 คน

60 คน

13. การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ

80 คน

80 คน

14. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแต่งกายผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น

45 คน

38 คน

15. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

50 คน

69 คน

   

      6.2  สรุปผลสำเร็จของโครงการ

ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมกำหนดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 323

หมายเหตุมีการเพิ่มการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้รับจากการใช้บริการระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Access Learning) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมในระดับ 3 จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการสำรวจความพึงพอใจพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก

7.  งบประมาณ

       7.1 ประเภทงบประมาณ                    (/) เงินงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ

       7.2 การใช้งบประมาณ

                   1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ                        139,304   บาท

                   2. งบประมาณที่ใช้ไป                                  35,929   บาท

                   3. งบประมาณคงเหลือ                                   3,375   บาท

8.  สรุปในภาพรวม

จากการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560 มีจุดเด่นของโครงการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

1.   จุดเด่นของโครงการ

1.1    ช่วยจูงใจและเร้าความสนใจต่อหนังสือและการอ่าน

1.2    ช่วยฝึกทักษะทางภาษา

1.3    ช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านความคิด

1.4    ช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน

1.5    ช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการอ่าน เพราะการได้เห็นหนังสือหลากหลายย่อมเกิด 

         ความรู้สึกและมีการแสดงออกที่ดีต่อการอ่าน 

1.6    เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

1.7    ให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียด

2.   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ

ลักษณะของกิจกรรมวรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามลักษณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการเข้าร่วม โดยพิจารณาจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้มากกว่าเดิม เพื่อดึงดูด ให้ผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น นอกจากนั้นใน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกลักษณะควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th