Mr.Katsuyuki KIZAWA ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Yohei OKAMOTO ผู้พิพากษาศาลแขวงกรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ วันที่ 17 กันยายน 2561
วันที่สร้าง 2018-10-09 10:34:40

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th