จำนวนทั้งหมด 8 กิจกรรม
หัวข้อ
วันที่
การอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อส่งเสริมการอ่าน 28 ก.ย. 2560 / 22:18 น.
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 28 ก.ย. 2560 / 22:18 น.
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อการพัฒนา 19 ต.ค. 2560 / 15:50 น.
ศาลยุติธรรม ขอเชิญชวน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 2 พ.ย. 2560 / 08:24 น.
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงานศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 9 พ.ย. 2560 / 09:50 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษาและชุดปฎิบัติการทางภาษา Sound Lab 27 พ.ย. 2560 / 14:17 น.
"ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย" บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 1 ธ.ค. 2560 / 11:03 น.
ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 18 ม.ค. 2561 / 10:39 น.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th