จำนวนทั้งหมด 81 กิจกรรม
หัวข้อ
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ย้อนหลัง) ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th ครั้งที่ 4 /2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ) 3 ก.ค. 2563 / 10:16 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet /วิทยากร นายรุทร์ ศรีพรหมมุนี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Google Cloud สำหรับองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน) /วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 – 14.00 น. 2 ก.ค. 2563 / 09:33 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสมดุลในการทำงานและ การดำรงชีวิต (Work Life Balance) / วิทยากรโดย นายบรรพต ฉายมุกดา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชดีไลน์ จำกัด/ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 29 มิ.ย. 2563 / 11:47 น.
ตารางกิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เดือนมิถุนายน 2563 29 มิ.ย. 2563 / 11:47 น.
กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร /วิทยากรโดย นางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์ ผู้อำนวยการสานักอำนวยการประจาศาลจังหวัดสิงห์บุรี และนายธวัช จตุรภัทรไพบูลย์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ / 19 มิ.ย 63 /12.30 - 14.00 น. 10 มิ.ย. 2563 / 09:11 น.
แบบแสดงความคิดเห็นสาระดี ดี 1 มิ.ย. 2563 / 11:44 น.
ตารางกิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เดือนพฤษภาคม 2563 1 มิ.ย. 2563 / 11:42 น.
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ครั้งที่ 3/2563 19 พ.ค. 2563 / 09:35 น.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม READING FUN ครั้งที่3/2563 8 พ.ค. 2563 / 14:11 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง การเขียน Blog ให้น่าสนใจ / วิทยากรโดย นางสาวพลอยรุ้ง สิบพลาง Editorial Staff สำนักข่าวออนไลน์ The MATTER และผู้ดูแลภาพรวมคอนเทนต์ของเพจ The MATTER // 19 พ.ค.63 1 พ.ค. 2563 / 15:14 น.
   
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th