ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษาและชุดปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab)
แก้ไขเมื่อ 19 ต.ค. 2561 / 11:10 น.

 เอกสารแนบ 

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 008/ว 83 (ป) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th