จำนวนทั้งหมด 19 คำถาม
หัวข้อ
วันที่
วิธีการค้นหาทรัพยากรสารเทศศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2559 / 15:35 น.
คำตอบ

การค้นทรัพยากรสารสนเทศศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ

1.1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ (www.library.coj.go.th) ค้นทุกฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศพร้อมกันด้วยคำค้นเดียว

1.2) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีตรติ (www.library.coj.go.th) ค้นตามฐานข้อมูลแต่ละฐาน

 

การตรวจสอบการคืนหนังสือที่ยืมจากศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2559 / 15:37 น.
คำตอบ

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (www.library.coj.go.th)

การเข้าใช้บริการห้องสมุดศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับบุคคลภายนอก 24 ก.ย. 2559 / 15:40 น.
คำตอบ

บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการห้องสุมดศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถยืมหนังสือได้เฉพาะกรณีนำหนังสือไปถ่ายเอกสารโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ

การค้นหากฏหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับเก่าและใหม่ 24 ก.ย. 2559 / 15:42 น.
คำตอบ

เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (www.library.coj.gp.th) ค้นที่ฐานข้อมูลกฏหมาย

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
คำตอบ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอกไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม กรณีของเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยส่งมาที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 02 5128413 การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน สาย 38, 126, ปอ. 206 และ ปอ.529

สถานที่ตั้งและเวลาทำการ 24 ก.ย. 2559 / 15:51 น.
คำตอบ

: พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการผ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

: เวลาเปิด-เวลาปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 นาฬิกา เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือราชกิจจานุเบกษาออกจากห้องสมุดศาลยุติธรรมและห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 15:54 น.
คำตอบ

ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

การจัดจำหน่ายหนังสือราชกิจจานุเบกษาของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 15:58 น.
คำตอบ

ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการทำลายราชกิจจานุเบกษาที่คัดเลือกออกจากห้องสมุดตามข้อ 1 ได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-70 ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

การจัดซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้แก่ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:05 น.
คำตอบ

เพื่อลดภาระของห้องสมุดในการจัดเก็บราชกิจจานุเบกษาที่เป็นรูปเล่ม ในงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจะงดซื้อราชกิจจานุเบกษาแบบรูปเล่มให้แก่ศาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เว้นแต่กรณีจำเป็น ศาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดซื้อให้ไปยังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมภายในเดือนเมษายนของทุกปี ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 008/ว14(ป) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

การค้นหาข้อมูลที่ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา 24 ก.ย. 2559 / 16:07 น.
คำตอบ

สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitchs.soc.go.th)

  
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th