การขอใช้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (ห้องประชุม) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
คำตอบ

ติดต่อกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2513 8335 ภายใน 2622 ล่วงหน้า 3 วัน (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)