การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan)
คำตอบ

บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำชั่วโมงเรียนไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/1 หัวข้อ