การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
คำตอบ

ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2541 0206 โทรสาร 0 2 541 0207