บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
คำตอบ

ติดต่อศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โทรศัพท์ 0 2541 2264 และศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6  โทรศัพท์ 0 2512 8440