คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำหน่ายหรือไม่
คำตอบ

หนังสือคู่มือดังกล่าว สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานจัดทำเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศาลยุติธรรมทราบเป็นแนวปฏิบัติ สามารถติดต่อสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2541 2297 ส่วนไฟล์ดิจิทัลที่ปรากฎอยุ่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร)