การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
คำตอบ

     สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ต้องการใช้พื้นที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนดังนี้

               1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา

                โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.isd.coj.go.th หัวข้อแบบฟอร์ม

               2. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทำใบลงทะเบียนให้บุคลากรที่มารับฟังลงชื่อ

 

ผู้ถามคำถาม
นางสาวอัญชุลี เมาะราชี สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ผู้ตอบคำถาม

นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ