หากยืมหนังสือไปแล้ว ครบกำหนดแต่ยังใช้งานไม่เสร็จ สามารถยืมต่อโดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร
คำตอบ

สามารถยืมต่อผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมได้ตามขั้นตอนดังนี้