ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทำให้ไม่สะดวกในการคืนหรือยืมต่อได้ทางศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมมีแนวทางอย่างไร
คำตอบ