จำนวนทั้งหมด 29 คำถาม
หัวข้อ
วันที่
ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.
คำตอบ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
คำตอบ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอกไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม กรณีของเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยส่งมาที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 02 5128413 การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน สาย 38, 126, ปอ. 206 และ ปอ.529

บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
คำตอบ

ติดต่อศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โทรศัพท์ 0 2541 2264 และศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6  โทรศัพท์ 0 2512 8440 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
คำตอบ

ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2541 0206 โทรสาร 0 2 541 0207

การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) 24 ก.ย. 2559 / 16:39 น.
คำตอบ

บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำชั่วโมงเรียนไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/1 หัวข้อ

การขอใช้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (ห้องประชุม) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2559 / 16:34 น.
คำตอบ

ติดต่อกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2513 8335 ภายใน 2622 ล่วงหน้า 3 วัน (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)

การจัดระบบและนิเทศงานห้องสมุดศาลยุติธรรมและห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:32 น.
คำตอบ

หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งความประสงค์เรียนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

การสือค้นคำพิพากษาศาลฏีกาฉบับเต็มชุดแจ้งการอ่านศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2559 / 16:28 น.
คำตอบ

เว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์บริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (www.library.coj.go.th) ฐานข้อมูลระบบสือค้นคำพิพากษาฏีกา คำค้นเลขฏีกา มาตราของกฏหมาย ชื่อโจทก์ ชื่อจำเลย และชื่อกฏหมาย

การขอใช้บริการค้นคว้าสำเนาคำพิพากษาศาลฏีกาฉบับเต็มชุดแจ้งการอ่านที่ศูนยืวิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2559 / 16:25 น.
คำตอบ

13.1 ให้บริการเฉพาะข้อราชการตุลาการ

13.2 ขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญาชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2541 2376

การส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานจัดพิมพ์ที่หน่วยงานจัดพิมพ์ให้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:19 น.
คำตอบ

สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามหนังสือที่ ศย 008/ว76 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

11.1 หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ไปในรูปแบบตัวล่มพร้อมทั้งไฟล์ PDF/A ที่สามารถเปิดเผยได้และมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั้วไป โดยแบ่งออกเป็น

     1. หนังสือกฏหมาย ได้แก่ คำอธิบาย ตัวบท ประมวล พระราชบัญญัติ คำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่ง คำร้อง รายงานวิจัย หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 3 เล่ม 

     2. หนังสือสนับสนุนการปฏบัติงาน ได้แก่ กฏ ระเบียบ คู่มือ คำแนะนำ ข้อหารือกรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 3 เล่ม

     3. หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ หนังสือ เผยแพร่ ความรู้ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จำนวน 1 เล่ม 

11.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่สามารถเปิดเผยได้และมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดส่งในรูปแบบไฟล์ PDF/A มายังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

การจัดส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์มายังศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเผยแพร่

   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th