จำนวนทั้งหมด 35 คำถาม
หัวข้อ
วันที่
สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สามารถยืมได้กี่วัน 2 พ.ค. 2562 / 14:19 น.
คำตอบ

สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แบ่งออกตามประเภทสมาชิก ดังนี้

ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดศาลต่างจังหวัด สามารถยืมหนังสือจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้หรือไม่ 22 มี.ค. 2562 / 15:13 น.
คำตอบ

บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ สามารถใช้บริการยืม-คืน หนังสือ ผ่านการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ทางโทรศัพทื เบอรืโทร 0 2541 2264 หรืออีเมล์ libservice@coj.go.th

การอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 7 ก.พ. 2562 / 11:21 น.
คำตอบ

การอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีขั้นตอนดังนี้

 

1. เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เลือกประเภทสมาชิกองค์กร

 

2. พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการในช่องค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ

 

3. เลือกผลลัพธ์การค้นหาที่ปรากฏแถบข้อความ "มีเอกสารดิจิทัล" จากนั้นคลิกเมนู "รายละเอียด" เพื่อเข้าสู่รายละเอียดการค้นหา

 

4. คลิกเมนู "เล่มที่ 1" เพื่ออ่านเอกสารในรูปแบบ E-Book หรือคลิกเมนู "ไฟล์ที่ 1" เพื่ออ่านเอกสารในรูปแบบ PDF FILE

 

ถามคำถาม
นางสาวเหนือธิดา  ชุแสงชนวิรัตน์ สำนักแผนงานและงบประมาณ

ผู้ตอบคำถาม

นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ต้องการอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แต่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งาน ต้องทำอย่างไร 4 ม.ค. 2562 / 09:22 น.
คำตอบ

      ในกรณีที่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

         สามารถติดต่อเพื่อขอรับ username และ password ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

          1. ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอรับ username และ password มาที่ libservice@coj.go.th

 

          2. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 0 2512 8441, 0 2541 2264

 

ผู้ถามคำถาม

ท่านนราพงษ์ จิรมณีงาม ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

ผู้ตอบคำถาม

นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 4 ม.ค. 2562 / 09:15 น.
คำตอบ

     สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ต้องการใช้พื้นที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนดังนี้

               1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา

                โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.isd.coj.go.th หัวข้อแบบฟอร์ม

               2. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทำใบลงทะเบียนให้บุคลากรที่มารับฟังลงชื่อ

 

ผู้ถามคำถาม
นางสาวอัญชุลี เมาะราชี สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ผู้ตอบคำถาม

นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำหน่ายหรือไม่ 7 ธ.ค. 2561 / 09:38 น.
คำตอบ

หนังสือคู่มือดังกล่าว สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานจัดทำเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศาลยุติธรรมทราบเป็นแนวปฏิบัติ สามารถติดต่อสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2541 2297 ส่วนไฟล์ดิจิทัลที่ปรากฎอยุ่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร)

ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.
คำตอบ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
คำตอบ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอกไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม กรณีของเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยการบริการศาลยุติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยส่งมาที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 02 5128413 การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน สาย 38, 126, ปอ. 206 และ ปอ.529

บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
คำตอบ

ติดต่อศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โทรศัพท์ 0 2541 2264 และศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6  โทรศัพท์ 0 2512 8440 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
คำตอบ

ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2541 0206 โทรสาร 0 2 541 0207

   
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th