ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ISBN
{{(k+1)}} {{getDataByTag('245','a',v)}} {{getDataByTag('100','a',v)}} {{getDataByTag('260','c',v)}} {{getDataByTag('20','a',v)}}
ไม่พบข้อมูล
Tag Subfield หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ 2 เนื้อหา
{{rsv.tag}} {{rsv.sub}} {{rsv.description}} {{rsv.in1}} {{rsv.in2}} {{rsv.data}}
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th