กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน มกราคม 2562
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังวหัดบึงกาฬ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ประกาศ : ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 30)
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วไป และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจ้างบุคคลหรือสถาบัน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว66
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการแนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก141
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผแู้ทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิะีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่ว0คราว พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการของศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครอง และการกำหนดข้อห้ามบุคคลเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลาเดียวกันเกินจำนวน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการฝึกอบรมตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตำรวจหรือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการเข้าชื่อ การลงมติ และการถอดถอนประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และการห้ามหาเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • ระเบียบ : ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และการห้ามเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการอ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
กฎหมายใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร23
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส73
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม34
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561
  • แฟ้ม : ท11
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561
  • แฟ้ม : ส80
  •   ไฟล์ :
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม8
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการ วินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร18
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 673) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 672) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 671) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 670) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561
  • แฟ้ม : ง17
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 28 ธ.ค. 2561
  • แฟ้ม : ง9
  •   ไฟล์ :
 • ประกาศ : ประกาศศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังพลเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเสรีนิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมาตุภูมิสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 101 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก51
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป70
 • ระเบียบ : ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ประธานแผนกในศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงฉบับที่ 341 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 675) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไต่สวนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 14 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะบุคคล เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสำนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่การไต่สวน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 14 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เทียบตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เทียบตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งทางบริหารของสำนักงาน ป.ป.ช.
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ5
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ข้อบังคับ : ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ประกาศ : ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลฎีกา
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
ผลการค้นหา กฎหมาย {{main_num| number}} รายการ
จำแนกเป็น พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด {{all_num| number}} รายการ
กฎหมายลูก {{sub_num| number}} รายการ
   
รายการ ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
{{rs.Year}} {{rs.Dateuse}}
{{type.code}}

 • ปี : {{sub.Year}}   
 • ประกาศใช้เมื่อ : {{sub.Dateuse}}   
 • ไฟล์ :      

ไม่พบข้อมูล
 
   

หมวดหลัก

  รัฐธรรมนูญ (5)


  พระราชบัญญัติ (907)


  พระราชกำหนด (33)


  อื่นๆ (165)


หมวด

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (825)


  พระราชกฤษฎีกา (1,697)


  กฎกระทรวง (2,624)


  ระเบียบ (1,186)


  ประกาศ (1,565)


  ข้อบังคับ (131)


  ข้อกำหนด (106)


  คำสั่ง (79)


  ข้อบัญญัติ (6)


  แถลงการณ์ (4)


  กฎ (135)


  คำแนะนำ (4)


  มาตรฐาน (1)


ปีที่ประกาศใช้

  2561 (28)


  2560 (36)


  2559 (29)


  2558 (47)


  2557 (7)


  2556 (15)


  2555 (12)


  2554 (17)


  2553 (20)


  2552 (28)


  2551 (55)


  2550 (52)


  2549 (16)


  2548 (21)


  2547 (36)


  2546 (29)


  2545 (44)


  2544 (17)


  2543 (29)


  2542 (45)


  2541 (26)


  2540 (19)


  2539 (18)


  2538 (7)


  2537 (28)


  2536 (5)


  2535 (39)


  2534 (23)


  2533 (9)


  2532 (3)


  2531 (2)


  2530 (13)


  2529 (1)


  2528 (10)


  2527 (12)


  2526 (8)


  2525 (4)


  2524 (5)


  2523 (5)


  2522 (32)


  2521 (15)


  2520 (4)


  2519 (4)


  2518 (13)


  2517 (7)


  2516 (3)


  2515 (3)


  2514 (5)


  2511 (4)


  2510 (7)


  2509 (12)


  2508 (3)


  2507 (6)


  2506 (2)


  2505 (7)


  2504 (5)


  2503 (9)


  2502 (6)


  2501 (2)


  2500 (2)


  2499 (8)


  2498 (6)


  2497 (7)


  2496 (5)


  2495 (4)


  2494 (2)


  2493 (4)


  2491 (1)


  2490 (3)


  2489 (3)


  2488 (2)


  2487 (1)


  2486 (4)


  2485 (5)


  2484 (9)


  2483 (4)


  2482 (8)


  2481 (3)


  2480 (6)


  2479 (6)


  2478 (6)


  2477 (2)


  2476 (3)


  2475 (2)


  2474 (1)


  2473 (1)


  2472 (1)


  2471 (1)


  2469 (1)


  2468 (1)


  2467 (1)


  2464 (2)


  2461 (2)


  2457 (3)


  2456 (1)


  2454 (1)


  2452 (2)


  1945 (1)


  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th