กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2562
 • ข้อบังคับ : ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : อ22
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร5
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้จำเลยในหารไต่สวนมูลฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/1 พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส21
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป3
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร38
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 20 มี.ค. 2562
  • แฟ้ม : จ61
  •   ไฟล์ :
 • ประกาศ : ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และประกาศผลการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ8
 • ประกาศ : ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเบลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมสำรวจปิโตรเลียม พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ18
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดอ่างทอง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำนักงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. เรื่อง ยกเลิกระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร39
 • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 12 มี.ค. 2562
  • แฟ้ม : ภ14
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 12 มี.ค. 2562
  • แฟ้ม : ก165
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 10 มี.ค. 2562
  • แฟ้ม : ก164
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2562
  • แฟ้ม : ท12
  •   ไฟล์ :
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ป็นตุลาการศาลปกครอง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ37
 • ระเบียบ : ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในคดีล้มละลายส่วนที่กี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ37
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังเกษตรกรไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ระเบียบ : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดตราด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 มี.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก34
 • พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 3 มี.ค. 2562
  • แฟ้ม : ก163
  •   ไฟล์ :
กฎหมายใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 343 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร1
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องและคำคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 677) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 676) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.พ. 2562
  • แฟ้ม : ค128
  •   ไฟล์ :
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ย6
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ช3
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี๋ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค104
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค70
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการยื่นและพิจารณาคำร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 7 ก.พ. 2562
  • แฟ้ม : ท2
  •   ไฟล์ :
 • ประกาศ : แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 101 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองยะลา
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองยะลา
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองยะลา
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรครักษ์สันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังไทยเครือข่ายสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ระเบียบ : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
ผลการค้นหา กฎหมาย {{main_num| number}} รายการ
จำแนกเป็น พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด {{all_num| number}} รายการ
กฎหมายลูก {{sub_num| number}} รายการ
   
รายการ ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
{{rs.Year}} {{rs.Dateuse}}
{{type.code}}

 • ปี : {{sub.Year}}   
 • ประกาศใช้เมื่อ : {{sub.Dateuse}}   
 • ไฟล์ :      

ไม่พบข้อมูล
 
   

หมวดหลัก

  รัฐธรรมนูญ (5)


  พระราชบัญญัติ (991)


  พระราชกำหนด (43)


  อื่นๆ (166)


หมวด

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (842)


  พระราชกฤษฎีกา (1,704)


  กฎกระทรวง (2,649)


  ระเบียบ (1,220)


  ประกาศ (1,596)


  ข้อบังคับ (132)


  ข้อกำหนด (106)


  คำสั่ง (79)


  ข้อบัญญัติ (6)


  แถลงการณ์ (4)


  กฎ (136)


  คำแนะนำ (4)


  มาตรฐาน (1)


ปีที่ประกาศใช้

  2562 (8)


  2561 (28)


  2560 (37)


  2559 (29)


  2558 (48)


  2557 (7)


  2556 (15)


  2555 (12)


  2554 (18)


  2553 (21)


  2552 (28)


  2551 (60)


  2550 (51)


  2549 (16)


  2548 (21)


  2547 (40)


  2546 (30)


  2545 (46)


  2544 (18)


  2543 (30)


  2542 (48)


  2541 (28)


  2540 (22)


  2539 (19)


  2538 (8)


  2537 (28)


  2536 (6)


  2535 (42)


  2534 (25)


  2533 (10)


  2532 (4)


  2531 (2)


  2530 (14)


  2529 (1)


  2528 (12)


  2527 (13)


  2526 (9)


  2525 (4)


  2524 (7)


  2523 (6)


  2522 (36)


  2521 (15)


  2520 (5)


  2519 (4)


  2518 (16)


  2517 (7)


  2516 (4)


  2515 (3)


  2514 (6)


  2511 (5)


  2510 (7)


  2509 (14)


  2508 (4)


  2507 (6)


  2506 (2)


  2505 (9)


  2504 (5)


  2503 (10)


  2502 (6)


  2501 (3)


  2500 (3)


  2499 (9)


  2498 (8)


  2497 (9)


  2496 (6)


  2495 (5)


  2494 (2)


  2493 (4)


  2491 (2)


  2490 (4)


  2489 (4)


  2488 (2)


  2487 (1)


  2486 (4)


  2485 (6)


  2484 (9)


  2483 (3)


  2482 (8)


  2481 (3)


  2480 (7)


  2479 (7)


  2478 (10)


  2477 (2)


  2476 (3)


  2475 (3)


  2474 (3)


  2473 (1)


  2472 (1)


  2471 (2)


  2469 (1)


  2468 (1)


  2467 (1)


  2464 (3)


  2461 (2)


  2457 (3)


  2456 (1)


  2454 (1)


  2453 (1)


  2452 (2)


  2445 (1)


  2437 (1)


  1945 (1)


  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th