กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน กันยายน 2562
 • ข้อบังคับ : ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ระเบียบ : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ก.ย. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
กฎหมายใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 • ระเบียบ : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 30 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 30 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค79
 • พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 30 ส.ค. 2562
  • แฟ้ม : ห35
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 30 ส.ค. 2562
  • แฟ้ม : ห34
  •   ไฟล์ :
 • ระเบียบ : ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าพาหนะสำหรับทนายความอาสา และทนายความอาสาอาวุโสในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : อ27
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก94
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร40
 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2562
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 26 ส.ค. 2562
  • แฟ้ม : ก182
  •   ไฟล์ :
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยื่นบัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 158 และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • ข้อกำหนด : ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ส.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป55
ผลการค้นหา กฎหมาย {{main_num| number}} รายการ
จำแนกเป็น พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด {{all_num| number}} รายการ
กฎหมายลูก {{sub_num| number}} รายการ
   
รายการ ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
{{rs.Year}} {{rs.Dateuse}}
{{type.code}}

 • ปี : {{sub.Year}}   
 • ประกาศใช้เมื่อ : {{sub.Dateuse}}   
 • ไฟล์ :      

ไม่พบข้อมูล
 
   

หมวดหลัก

  รัฐธรรมนูญ (5)


  พระราชบัญญัติ (1,111)


  พระราชกำหนด (45)


  อื่นๆ (165)


หมวด

  (1)


  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (905)


  พระราชกฤษฎีกา (1,901)


  กฎกระทรวง (2,824)


  ระเบียบ (1,257)


  ประกาศ (1,811)


  ข้อบังคับ (141)


  ข้อกำหนด (108)


  คำสั่ง (79)


  ข้อบัญญัติ (6)


  แถลงการณ์ (4)


  กฎ (148)


  คำแนะนำ (6)


  มาตรฐาน (1)


  อื่น ๆ (33)


ปีที่ประกาศใช้

  2562 (58)


  2561 (28)


  2560 (42)


  2559 (30)


  2558 (50)


  2557 (7)


  2556 (16)


  2555 (12)


  2554 (18)


  2553 (21)


  2552 (29)


  2551 (63)


  2550 (52)


  2549 (16)


  2548 (21)


  2547 (40)


  2546 (30)


  2545 (49)


  2544 (18)


  2543 (31)


  2542 (48)


  2541 (30)


  2540 (22)


  2539 (19)


  2538 (8)


  2537 (28)


  2536 (6)


  2535 (48)


  2534 (26)


  2533 (13)


  2532 (4)


  2531 (2)


  2530 (14)


  2529 (1)


  2528 (12)


  2527 (13)


  2526 (10)


  2525 (4)


  2524 (7)


  2523 (6)


  2522 (39)


  2521 (17)


  2520 (6)


  2519 (5)


  2518 (18)


  2517 (10)


  2516 (6)


  2515 (3)


  2514 (7)


  2512 (2)


  2511 (7)


  2510 (8)


  2509 (15)


  2508 (5)


  2507 (7)


  2506 (3)


  2505 (12)


  2504 (7)


  2503 (11)


  2502 (6)


  2501 (3)


  2500 (3)


  2499 (10)


  2498 (8)


  2497 (11)


  2496 (7)


  2495 (6)


  2494 (2)


  2493 (4)


  2491 (2)


  2490 (4)


  2489 (5)


  2488 (2)


  2487 (1)


  2486 (4)


  2485 (6)


  2484 (10)


  2483 (3)


  2482 (11)


  2481 (3)


  2480 (7)


  2479 (9)


  2478 (10)


  2477 (2)


  2476 (3)


  2475 (3)


  2474 (3)


  2473 (1)


  2472 (1)


  2471 (2)


  2469 (1)


  2468 (1)


  2467 (1)


  2464 (3)


  2461 (2)


  2457 (3)


  2456 (1)


  2454 (1)


  2453 (1)


  2452 (2)


  2445 (1)


  2437 (1)


  1945 (1)


  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th