Home
 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
หนังสือที่ระลึก
หนังสือ
  ศาลรัฐธรรมนูญ รายงานประจำปี2554 : [ศาลรัฐธรรมนูญ]
  รายงานประจำปีสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 : [สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารรที่ทำการศาลแพ่ง : [กระทรวงยุติธรรม]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล : [ศาลจังหวัดชัยบาดาล]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู : [ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู]
  ๖ ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม : [สำนักงานศาลยุติธรรม]
  5 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ : [สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารกรมบังคับคดี 12 กรกฎาคม 2539 : [กรมบังคับคดี]
  ที่ระลึก 119 ปีศาลอุทธรณ์ : [ศาลอุทธรณ์]
  ครบรอบ 1 ทศวรรษศาลแพ่งกรุงเทพใต้ : [ศาลแพ่งกรุงเทพใต้]
  84 ปี คุรุเมธี ธานินทร์ กรัยวิเชียร : [สำนักงานศาลยุติธรรม]
  20 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 : [ศาลอุทธรณ์ภาค 1]
  ศาลยุติธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ : [กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม]
  ศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทย : [กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม]
  ที่ระลึกนิทรรศการทางการศาล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปี : []
  หนังสือที่ระลึกเนื่องใยโอกาสการจัดทำโครงการ"อุปสมบทพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก" และ โครงการ "ทอดกฐินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" : [สำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2]
  The Judiciary of Thailand : [สำนักงานศาลยุติธรรม]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงนนทบุรี : [ศาลแขวงนนทบุรี]
  แบบจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก : []
  12 ปี ศาลจังหวัดอำนาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว : [ศาลจังหวัดอำนาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลแขวงพระนครเหนือและสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 14 สิงหาคม 2530 : [ศาลแขวงพระนครเหนือและสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม]
  ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2505 : [ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีและศาลแขวงสุพรรณบุรี ]
  ที่ระลึกเนื่องในโอกาสประกอบพิธีเปิดที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันที่ 5 เมษายน 2505 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลแพ่งและศาลฎีกา วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2506 : [ศาลแพ่งและศาลฎีกา ]
  ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2506 : [ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ]
  ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2506 : [ศาลจังหวัดปัตตานี ]
  ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 : [ศาลจังหวัดชัยภูมิ ]
  ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดสตูล 14 กุมภาพันธ์ 2507 : [ศาลจังหวัดสตูล ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตราด วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2507 : [ศาลจังหวัดตราด ]
  ที่ระลึกในการประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 8 กรกฎาคม 2507 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ]
  ที่ระลึกวันเปิดอาคาร ศาลจังหวัดระนอง 12 มีนาคม 2508 : [ศาลจังหวัดระนอง ]
  ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดนราธิวาส 14 กุมภาพันธ์ 2508 : [ศาลจังหวัดนราธิวาส ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงธนบุรี เนติบัณฑิตยสภา และกองคดีศาลแขวง กรมตำรวจ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2510 : [ศาลจังหวัดสุโขทัย ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำปางและศาลแขวงลำปาง 21 กุมภาพันธ์ 2510 : [ศาลจังหวัดลำปางและศาลแขวงลำปาง ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตรัง 13 มีนาคม 2510 : [ศาลจังหวัดตรัง ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2511 : [ศาลจังหวัดเพชรบุรี ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมาและศาลแขวงนครราชสีมา 14 มีนาคม 2511 : [ศาลจังหวัดนครราชสีมาและศาลแขวงนครราชสีมา ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดศาลจังหวัดกะบี่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2512 : [ศาลจังหวัดกะบี่ ]
  ที่ระลึกพิธีเปิดอาคารศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 21 สิงหาคม 2513 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2514 : [ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ]
  วันทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงอุดรธานี 4 พฤษภาคม 2515 : [ศาลแขวงอุดรธานี ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา 10 พฤษภาคม 2516 : [ศาลจังหวัดพังงา ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2516 : [ศาลจังหวัดนครนายก ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2517 : [ศาลจังหวัดยโสธร ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอน้ำยืน) : [ศาลจังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอน้ำยืน) ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่) (2518) : [ศาลจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่) ]
  ที่ระลึกวันพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเบตง วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2519 : [ศาลจังหวัดเบตง ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2519 : [ศาลจังหวัดระยอง ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากพนัง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519 : [ศาลจังหวัดปากพนัง ]
  ที่ระลึกวันเปิดศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล) วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 : [ศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล) ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2521 : [ศาลจังหวัดพะเยา ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2521 : [ศาลจังหวัดปทุมธานี ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : [ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกบินทร์บุรี วันพุธที่ 18 เมษายน 2522 : [ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ]
  ที่ระลึกพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง 23 เมษายน 2523 : [ศาลแรงงานกลาง ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523 : [ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ]
  ศาลจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 20 สิงหาคม 2523 : [ศาลจังหวัดมุกดาหาร ]
  ที่ระลึกในโอกาสเปิดศาลจังหวัดทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2523 : [ศาลจังหวัดทุ่งสง ]
  ที่ระลึกในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2523 : []
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2525 : [ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรีและศาลแขวงธนบุรี ]
  ที่ระลึกงานสมโภช 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ศาลจังหวัดหนองคาย 6 เมษายน 2525 : [ศาลจังหวัดหนองคาย ]
  ที่ระลึกพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์และศาลแขวงสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2525 : [ศาลจังหวัดสุรินทร์และศาลแขวงสุรินทร์ ]
  ที่ระลึกพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2525 : [ศาลจังหวัดลำพูน ]
  ที่ระลึกในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2526 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่และอนุสาวรีย์พระพุทธรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2527 : [ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ]
  ที่ระลึกในการเปิดศาลจังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2527 : [ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสีคิ้ว วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2527 : [ศาลจังหวัดสีคิ้ว ]
  หนังสือที่ระลึกวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2527 จังหวัดสงขลา : [ศาลจังหวัดสงขลา ]
  ที่ระลึกงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 92 ปี ของศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2527 : [ศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี ]
  ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี อดีต : ปัจจุบัน : อนาคต ที่ระลึกในวันครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนา 27 สิงหาคม 2527 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ]
  92 ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2527 (ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา) : [กระทรวงยุติธรรม ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารศาลแขวงพระนครใต้ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2528 : [ศาลแขวงพระนครใต้ ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2528 : [ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฝาง 11 มีนาคม 2528 : [ศาลจังหวัดฝาง ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม 5 สิงหาคม 2528 : [ศาลจังหวัดนครปฐม ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดทำการแผนกคดีภาษีอากรในศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม วันที่ 25 มีนาคม 2529 : [แผนกคดีภาษีอากรในศาลแพ่ง ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดทำการศาลภาษีอากรกลาง กระทรวงยุติธรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2529 : [ศาลภาษีอากรกลาง ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (27 ตุลาคม 2530) : [ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์และศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ]
  ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 : [ศาลจังหวัดสงขลา ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี 21 ตุลาคม 2530 : [ศาลจังหวัดนนทบุรี ]
  หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดที่ทำการศาลแขวงพระโขนง ศาลแขวงดุสิตและศาลแขวงตลิ่งชัน วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2532 : [ศาลแขวงพระโขนง ศาลแขวงดุสิต และศาลแขวงตลิ่งชัน ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดทำการศาลแขวงนครปฐม วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2532 : [ศาลแขวงนครปฐม ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเด็กและเยาวชนและศาลแขวงสมุทรปราการ 1 พฤษภาคม 2532 : [ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเด็กและเยาวชนและศาลแขวงสมุทรปราการ ]
  ที่ระลึกในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ศาลจังหวัดภูเก็ต วันอังคารที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2532 : [ศาลจังหวัดภูเก็ต ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์ วันจันทร์ 12 มิถุนายน 2532 : [ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ]
  ที่ระลึกพิธีเปิดศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเด็กและเยาวชนและศาลแขวงนนทบุรี 1 พฤษภาคม 2532 : [ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเด็กและเยาวชนและศาลแขวงนนทบุรี ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศาลแขวงนครสวรรค์ 29 มีนาคม 2532 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศาลแขวงนครสวรรค์ ]
  ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2532 : [นครราชสีมา ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 และศาลอุทธรณ์ภาค 3 วันอังคารที่ 2 มกราคม 2533 : [ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 และศาลอุทธรณ์ภาค 3 ]
  "ที่ระลึกในโอกาสเปิดดำเนินงานโครงการทดลองนำมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยมาใช้ในศาลจังหวัดสงขลา 1 ตุลาคม 2533 : [ศาลจังหวัดสงขลา ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533 : [ศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) ]
  ที่ระลึกในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2533 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ]
  ที่ระลึกในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองคืเจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง วันพุธที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2533 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ]
  ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ครบรอบ 2 ปี 25 มีนาคม 2533 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ]
  ศาลแขวงลพบุรี 29 กันยายน 2533 : [คณะข้าราชการตุลาการและธุรการศาลแขวงลพบุรี ]
  สถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 98 ปี 25 มีนาคม 2533 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2534 : [ศาลจังหวัดสงขลา ]
  หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2534 : [ศาลจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) ]
  หนังสือที่ระลึกศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเด็กและเยาวชนครบรอบ 2 ปี วันที่ 30 เมษายน 2534 : [ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเด็กและเยาวชน ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทรงเยือนศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2534 : [ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ]
  สถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 99 ปี วันที่ 25 มีนาคม 2534 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ พ.ศ.2535 : [สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ศาลแพ่งและศาลภาษีอากรกลาง วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2535 และเปิดที่ทำการศาลอาญา และศาลอุทธรณ์ภาค 3 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2535 : [ศาลยุติธรรม ]
  ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2535 : [ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ]
  100 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2535 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2536 : [ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ]
  ที่ระลึกครบรอบ 4 ปี ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 30 เมษายน 2536 : [ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  101 ปี กระทรวงยุติธรรม วันที่ 25 มีนาคม 2536 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  ที่ระลึกครบรอบ 20 ปี สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ 28 พฤศจิกายน 2537 : [สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ ]
  หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2537 : [ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ]
  79 ปี ศาลจังหวัดหนองคาย 17 มิถุนายน 2458-17 มิถุนายน 2537 : [ศาลจังหวัดหนองคาย ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 : [ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ]
  102 ปี กระทรวงยุติธรรมฉบับทำเนียบข้าราชการตุลาการ วันที่ 25 มีนาคม 2537 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  การสัมมนาผู้พิพากษาศาลในสังกัด สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2538 ณ โรงแรมลานนา พาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมมนาข้าราชการธุรการและลูกจ้างของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2538 ณ โรงแรมร : [สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลแขวงนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2538 : [ศาลแขวงนครราชสีมา ]
  ที่ระลึกศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 25 ปี วันที่ 21 สิงหาคม 2538 : [ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ]
  ที่ระลึกในพิธีเปิดที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2538 : [ศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ 10 เมษายน 2538 : [ศาลจังหวัดบึงกาฬ ]
  97 ปี ศาลจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2441-2538 : [ศาลจังหวัดจันทบุรี ]
  103 ปี กระทรวงยุติธรรม 2538 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ วันที่ 8 สิงหาคม 2539 : [สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ]
  ที่ระลึกในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2539 : [ศาลยุติธรรมสมุทรปราการ ]
  ที่ระลึกครบรอบ 1 ปี ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว วันที่ 7 สิงหาคม 2539 : [ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  104 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2539 : [กระทรวงยุติธรรม ]
  หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2540 : [ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ]
  ที่ระลึกศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 25 กันยายน 2540 : [ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2540 : [ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ 12 มิถุนายน 2540 : [ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ]
  ที่ระลึกครบรอบ 2 ปี ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 7 สิงหาคม 2540 : [ศาลจังหวัดนราธิวาส ]
  105 ปี กระทรวงยุติธรรม ฉบับศาลและกระทรวงยุติธรรม : การสร้างสรรค์เพื่อประชาชน หนังสือที่ระลึกวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 105 ปี (2540) : [กระทรวงยุติธรรม ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดไชยา 11 มีนาคม 2541 : [ศาลจังหวัดไชยา ]
  ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 2541 : [ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 1 มิถุนายน 2542 : [ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ]
  ที่ระลึกเปิดที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 4-9 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2542 : [ศาลอุทธรณ์ภาค 4-9 ]
  หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลล้มละลายกลางวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2542 : [ศาลล้มละลายกลาง ]
  ครบรอบ 2 ปี ศาลจังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (2542) : [ศาลจังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  ศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2540-พ.ศ.2543 : [ศาลจังหวัดลำปางและคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  ศาลจังหวัดสมุทรปราการ : [ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2544 : [ศาลแพ่งกรุงเทพใต้]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดอาคารศาลแขวงชลบุรี 17 กันยายน 2544 : [ศาลแขวงชลบุรี ]
  หนังสือที่ระลึกครบรอบ 1 ปี สำนักคดียาเสพติดศาลอาญา 7 มิถุนายน 2544 : [ศาลอาญา (คดียาเสพติด) ]
  พิธีเปิดศาลจังหวัดสิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2544 เวลา 17.00 น. : [ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารศาลจังหวัดสระแก้ว วันที่ 21 กันยายน 2544 : [ศาลจังหวัดสระแก้ว ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดพัทยา 19 กันยายน 2544 : []
  วันศาลยุติธรรม พ.ศ.2545 : [สำนักงานศาลยุติธรรม ]
  หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 2545 : [ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารศาลจังหวัดมีนบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 : [ศาลจังหวัดมีนบุรี ]
  ที่ระลึกวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2548 : [สำนักงานศาลยุติธรรม ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี 30 มกราคม 2548 : [ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ]
  ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกำแพงเพชร วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2548 : [ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ]
  นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1 เรื่อง ศาลยุติธรรมกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสเปิดสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ : [สำนักงานศาลยุติธรรม ]
  รอยอดีต...จากวันวานศาลจังหวัดสุพรรณบุรี กรกฎาคม 2549 : [ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ]
  ที่ระลึกวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2550 : [สำนักงานศาลยุติธรรม ]
  การดำเนินความยุติธรรมตามรอยพระยุคลบาท หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 5 ธันวาคม 2550 : [สำนักงานศาลยุติธรรม ]
  ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์และหนึ่งปีนิติศาสตร์เสวนา วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550 : [สำนักงานศาลยุติธรรม. สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราช วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2550 : [ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ]
  35 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 5 เมษายน 2550 ศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งแรกในส่วนภูมิภาค : [ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ]
  แผนปฏิบัติงานศาลจังหวัดแพร่ พ.ศ.2549-2552 : [ศาลจังหวัดแพร่ ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำปาง วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2550 : [ศาลจังหวัดลำปาง ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนางรอง วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2550 : [ศาลจังหวัดนางรอง ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเทิง วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2552 : [ศาลจังหวัดเทิง ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 : [ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ]
  ที่ระลึกวันรพี 2553 : [สำนักงานศาลยุติธรรม]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 : [ศาลจังหวัดแขวงเชียงใหม่ ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 : [ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ]
  ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตลิ่งชัน วันพุธที่ 13 มกราคม 2553 : [ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ]
  หนังสือที่ระลึกเปิดสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ : [นิติศาสตร์เสวนา]
จัดทำโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2512-8441 โทรสาร 0-2512-8440
Contact : insd@coj.go.th
Copyright @ Academic Resources Center Of Judiciary