Home
 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
25 เธ เธขเธฒเธ
บทความ
  การแก้ไขกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน : [จุมพล ภิญโญสินวัฒน์]
  ปัญหาการยุติข้อเท็จจริงและปรับใช้หลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนและประโยชน์ของชาติ : [แสวง บุญเฉลิมวิภาส]
  หลักกฎหมายปิดปากกับการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร : [ไพจิตร ปุญญพันธุ์]
  ภาระการพิสูจน์ในกรณีมีข้อสันนิษฐานตามข้อเท็จจริง : [ชนาทร จิตติเดโช]
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันลักษณะพยานหลักฐาน : [สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์]
  ธรรมชาติของวัตถุพยาน (ต่อ) : [สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง]
  ธรรมชาติของวัตถุพยาน : [สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง]
  การคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา : [ส่งเสริมวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ]
  หลักข้อยกเว้นและเอกสิทธิ์ของพยานบุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศฝรั่งเศส : [ธนกร วรปรัชญากูล]
  การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ : [กองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ]
  การรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีอาญา (ตอนจบ) : [กีรติ กาญจนรินทร์]
  การรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีอาญา (ตอน 6) : [กีรติ กาญจนรินทร์]
  การรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีอาญา (ตอน 5) : [กีรติ กาญจนรินทร์]
  การรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีอาญา (ตอน 4) : [กีรติ กาญจนรินทร์]
  การรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีอาญา (ตอน 3) : [กีรติ กาญจนรินทร์]
  การรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีอาญา (ตอน 2) : [กีรติ กาญจนรินทร์]
  การรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีอาญา (ตอน 1) : [กีรติ กาญจนรินทร์]
  คุณค่าของวัตถุพยานในคดีอาญา : [สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง]
  การรับฟังพยานหลักฐาน วินิจฉัยข้อเท็จจริงของคดีอาญา (ตอนที่ 4) ณ สถาบันพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการ : [วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์]
  การรับฟังพยานหลักฐาน วินิจฉัยข้อเท็จจริงของคดีอาญา (ตอนที่ 3) ณ สถาบันพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการ : [วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์]
  การรับฟังพยานหลักฐาน วินิจฉัยข้อเท็จจริงของคดีอาญา (ตอน 2) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ : [วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์]
  การรับฟังพยานหลักฐาน วินิจฉัยข้อเท็จจริงของคดีอาญา (ตอน 1) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ : [วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์]
  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษและผู้มีความเชี่ยวชาญ : [เริงธรรม ลัดพลี]
  หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอเมริกันและกฎหมายเยอรมัน : [จิรนิติ หะวานนท์]
  กฎหมายลักษณะพยานของไทยเป็นกฎหมายในระบบกล่าวหาจริงหรือ : [ชวเลิศ โสภณวัต]
  บทตัดพยานบอกเล่าในกฎหมายไทย : [จรัญ ภักดีธนากุล]
  การนำสืบหักล้าง : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  หน้าที่นำสืบในคดีรถชน : [ไพจิตร ปุญญพันธุ์]
  หน้าที่นำสืบในคดีรถชน : [วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์]
  สืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมชั้นอุทธรณ์ฎีกา : [พิพัฒน์ จักรางกูร]
  การสืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจำเลย : [วิชาภรณ์ แสงมณี]
  การลงลายมือชื่อ : [สุปัน พูลพัฒน์]
  การสืบเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงฯ ข้อความในเอกสาร : [วงษ์ วีระพงศ์]
  ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม : [โอสถ โกศิน]
  หน้าที่นำสืบ ตอนที่ 5 เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว มรดก และตอนที่ 6 เรื่องเกี่ยวกับละเมิด : [สุปัน พูลพัฒน์]
  หน้าที่นำสืบ ตอนที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทั่วไป และอื่นๆ : [สุปัน พูลพัฒน์]
  หน้าที่นำสืบ ตอนที่ 3 เรื่องเกี่ยวกับการเช่า ขับไล่ : [สุปัน พูลพัฒน์]
  หน้าที่นำสืบ ตอนที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน : [สุปัน พูลพัฒน์]
  หน้าที่นำสืบ ตอนที่ 1 เรื่องกู้ยืมเงิน : [สุปัน พูลพัฒน์]
  นำสืบการใช้เงิน : [สุปัน พูลพัฒน์]
  การถามค้าง : [โอสถ โกศิน]
  เครื่องจับเท็จ : [พันเอกสุข เปรุนาวิน]
  การคุ้มครองพยาน : [สมบัติ วังตาล]
  การรับฟังพยานเอกสารตามกฎหมายอื่น : [ดนัย อินทรบุรี]
  เมื่อผู้ชำนาญขัดกัน : [กิ่ง ศาลิคุปต์]
  บทสันนิษฐานในประมวลแพ่ง : [เจริญ น้อยพันธ์]
  การสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร : [มาโนช จรมาศ]
  เรื่องนอกสำนวน : [ฉลาด ไชยชาญ]
  ค่าป่วยการพยาน : [ยล ธีรกุล]
  หน้าที่นำสืบ : [มาโนช จรมาศ]
  พยานหลักฐานวิทยาการ : [ประมูล สุวรรณศร]
  ปุจฉา - วิสัชนา เรื่องพยานหลักฐาน ครั้งที่ 2 และปาฐกถาเรื่องเครื่องจับเท็จ : [-]
  ภาระการพิสูจน์ : [ประมูล สุวรรณศร]
  การอ้างพยานหลักฐานร่วมกัน : [ธรรมยุกต์]
  การรับฟังข้อเท็จจริงในคดีอื่น : [บัญญัติ สุชีวะ]
  โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน : [ไพจิตร ปุญญพันธุ์]
  หน้าที่นำสืบตาม ป.พ.พ. มาตรา 1312 : [เสียง ตรีวิมล]
  การใช้เสียงบันทึกเป็นพยานในคดีอาญา : [เดือน จิตรกร]
  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา : [จิตติ ติงศภัทิย์]
  ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษคือใคร : [พล.ต.ต. อุดม ลัดพลี]
  ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา : [บัญญัติ สุชีวะ]
  การฟังข้อเท็จจริง : [ชูเชิด รักตะบุตร์]
  คำสาบานของพยาน : [บุญเลิศ เย็นทรวง]
  การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หรือนิติคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) : [ไพจิตร สวัสดิสาร]
  การับฟังพยานหลักฐานประเภทต่างๆ : [ธนกร วรปรัชญากูล]
  การรับฟังพยานบุคคล (พยานเดี่ยว) ของศาลในคดีอาญา : [สิทธิชัย ลิมปาภรณ์]
  การสืบพยานบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฝรั่งเศส : ตัวอย่างของกระบวนพิจารณาที่ค่อนไปทางแบบไต่สวน : [วรรณชัย บุญบำรุง]
  การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดยใช้สื่อภาพและเสียงเชิงปฏิสัมพันธ์ : [พนิดา เศวตสุนทร]
  การคุ้มครองเด็กในการให้ปากคำในคดีอาญา : [ณรงค์ ใจหาญ]
  การสืบพยานเด็กด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด นวัตกรรมใหม่เพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก : [ดุษฎี ห์ลีละเมียร]
  คำเบิกความที่บันทึกล่วงหน้า (WRITTEN EVIDENCE) : มิติใหม่ของการสืบพยานบุคคลในคดีภาษีอากร : [พรเพชร วิชิตชลชัย]
  แนวทางการพัฒนาพยานผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการพิเศษ : มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ : [วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์]
  ปัญหาและข้อพิจารณากรณีเด็กเป็นพยานในคดีอาญา : [สุพิศ ปราณีตพลกรัง]
  การรับฟังข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน : ปัญหาและข้อเสนอแนะ : [พรเพชร วิชิตชลชัย]
.
จัดทำโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2512-8441 โทรสาร 0-2512-8440
Contact : insd@coj.go.th
Copyright @ Academic Resources Center Of Judiciary