Home
 
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
5กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บทความ
  การพัฒนากลไกในกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาจอดำ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบออสเตรเลียและไทย Developing Mechanism in Copyright for Resolving Problems on Sport Broadcasting :Comparative Study between Australia and Thailand : [เอกรินทร์ วิริโย]
  Fair Use Defense for Parody under Copyright Law : [Dr: Wariya Lamiert]
  การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย : [ปรารถนา อุณจักร]
  ประสบการณ์จากการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในฐานะเป็นแม่แบบของการบังคับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 : [สุจินต์ เจนพาณิชพงศ์ และ อรทัย โอภาสศักดากุล]
  ดา ตอร์ปิโด : []
  ประสบการณ์จากการอบรมหลักสูตร An Introduction to Copyright Law and Laws Concerning the Protection for Industrial Design : [ภัทรสุดา บุญกิตติเจริญ]
  ปัญหาเรื่องอายุการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : [สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์]
  ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม : [กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์ และ อรรยา สิงห์สงบ]
  การตีความสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ว่าถือเป็นสัญญาโอนลิขสิทธิ์หรือไม่เพียงใด : [ปฏิญาพร เอมโอฐ]
  การกระทำกรรมเดียวหรือหลายกรรมที่มีการฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง : [พีรฉัตร จรรยาสัณห์]
  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 : [นทดล กิติกัมรา]
  อายุความ/กำหนดเวลาฟ้องคดีทรัพย์สินทางปัญญา : [ปฏิญาพร เอมโอฐ]
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) : [ฐิติพร ตังสุรัตน์]
  คอมพิวเตอร์กับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ : [ไพจิตร สวัสดิสาร]
  การลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญา ทางเลือกใหม่ของการลงทุน (Investing in Intellectual Property - New Choice of Investment) : [พิเศษ จียาศักดิ์]
  ลิขสิทธิ์กับคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ตอนที่ 2) : [ปริญญา ดีผดุง]
  ลิขสิทธิ์กับคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ตอนที่ 1) : [ปริญญา ดีผดุง]
  กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 2 : [ลุดวิก เบาว์เมอร์, แปลโดย วิชัย อริยะนันทกะ ]
  กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 : [ลุดวิก เบาว์เมอร์, แปลโดย วิชัย อริยะนันทกะ ]
  เครื่องหมายแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา : [ไพจิตร สวัสดิสาร]
  ความคิดพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า : [ปริญญา ดีผดุง]
  หลัก National Treatment นำมาใช้กับพันธกรณีของประเทศไทยที่มีต่อลิขสิทธิ์ต่างประเทศได้เพียงใด : [ปริญญา ดีผดุง]
  หลักความชอบธรรมในการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ : ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา : [ไพจิตร สวัสดิสาร]
  Song Sung Blue : Karaoke Business and Royalty Collection in Thailand : [Jayin Sunthornsingkarn]
  Internet and intellectual property : [THiti Susaoraj]
  กฎหมายลิขสิทธิ์ช่วยคนต่างชาติมากกว่าคนไทย : [พิเศษ จียาศักดิ์]
  ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ปัญหาและแนวทางแก้ไข : [วัส ติงสมิตร]
  เปิดแฟ้ม ลิขสิทธิ์ ทวงสิทธิอันพึงได้ : [ทีมข่าว ปชส.]
  คดีทรัพย์สินทางปัญญากับภาระหน้าที่ของศาลจังหวัด : [วัส ติงสมิตร]
  ลิขสิทธิ์ในงานที่ลูกจ้างกระทรวง ทบวง กรม สร้างสรรค์ : [ไพจิตร ปุญญพันธุ์]
  เหตุผลที่ว่าทำไมสหรัฐอเมริกาจึงพิจารณาซอฟต์แวร์ว่าเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ : [ไพจิตร สวัสดิสาร]
  การคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามกฎหมายไทย : [-]
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ : [สมบูรณ์ บุญภินนท์]
  กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ : [ไชยยศ เหมะรัชตะ]
  กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ : [สุด สุตรา]
  สิทธิบัตรและนิมิตสิทธิ : [สุด สุตรา]
  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 : [จรัญ ภักดีธนากุล]
  ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ : [ไชยยศ เหมะรัชตะ]
  ความจำเป็นและความพร้อมในการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : [ปลื้มจิต ทวิพัฒน์]
  แนวทางของประชาคมยุโรปในการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : [บัณฑิต หลิมสกุล]
  ลิขสิทธิ์ในโลกไร้พรมแดนของคอมพิวเตอร์ : [ไพจิตร สวัสดิสาร]
  การค้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : [สราวุธ เบญจกุล]
  ปัญหาลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานถ่ายทอดผ่านดาวเทียม : [ไชยยศ วรนันท์ศิริ]
  เพลเจียริซึม : การลอกเลียนอย่างไร้เกียรติ : [เลอสรร ธนสุกาญจน์]
  กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : [ปลื้มจิต ทวิพัฒน์]
  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอยู่ในศาลไทย : [จรัญ ภักดีธนากุล]
  ผู้สร้างสรรค์ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานของตน : [ไพจิตร สวัสดิสาร]
  คดีละเมิดลิขสิทธิ์ : ทำไมต้องคดีอาญา : [ธีระพล สุวรรณประทีป, เยาวรัตน์ เตมีศรีสุข]
  คำสั่งระงับหรือละเว้นการกระทำในคดีทรัพย์สินทางปัญญา : [ไชยยศ วรนันท์ศิริ]
  มาตรการและโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำละเมิดทางลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  สิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรและภาระภาษีตามประมวลรัษฎากรและลูกจ้างผู้ประดิษฐ์ : [จิรศักดิ์ รอดจันทร์ และ สุชาดา ปรีชายิ่งสถิตย์]
  Private Use on Musical Works, Rights of Public Performance, and Collecting Society Systems (Part V) : [Visit Sripibool]
  Private Use on Musical Works, Rights of Public Performance, and Collecting Society Systems (Part IV) : [Visit Sripibool]
  Private Use on Musical Works, Rights of Public Performance, and Collecting Society Systems (Part III) : [Visit Sripibool]
  Private Use on Musical Works, Rights of Public Performance, and Collecting Society Systems (Part II) : [Visit Sripibool]
  Private Use on Musical Works, Rights of Public Performance, and Collecting Society Systems : [Visit Sripibool]
  หลักกฎหมายความลับทางการค้ากับการจำกัดการแข่งขันทางการค้า : [สอนชัย สิราริยกุล]
  เรื่องน่ารู้ของกฎหมายลิขสิทธิ์ : [สุรพล คงลาภ]
  ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงละครโทรทัศน์ : [ชัชวาลย์ เสวีและเอกรัตน์ สารสุข]
  ลักษณะพิเศษของการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : [ภัทรศักดิ์ วรรณแสง]
  การถ่ายสำเนาหนังสือโดยร้านถ่ายเอกสารตามคำสั่งของนักศึกษาเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ : [มานิตย์ จุมปา]
  พิเคราะห์เรื่องอำนาจพิจารณา (Jurisdiction)ด้านการค้าระหว่างประเทศและข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีการค้าระหว่างประเทศที่ขึ้นศาลฎีกา : [ปริญญา ดีผดุงและธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร]
  บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการประกอบธุรกิจ : [วัส ติงสมิตร]
  ปัญหาคาบเกี่ยวระหว่างการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า : [ชัชวาลย์ เสวี]
  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญหาในสหรัฐอเมริกา : [สุรพล คงลาภ]
  การศึกษาหรือวิจัยอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ : [วัส ติงสมิตร]
  คดีไมโครซอฟท์ V. เอเทค : [วัส ติงสมิตร]
  สาระสำคัญในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 : [วุฒิพงษ์ เวชยานนท์]
  หัวอกเจ้าของร้านข้าวต้มคาราโอเกะ : [วีระวัธน์ เทพโสธร]
  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในคำบรรยายของผู้สอน : [ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา]
  RETHINKING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ENFORCEMENT IN THE LIGHT OF TRIPS AND SPECIALIZED INTELLECTUAL PROPERTY COURT IN THAILAND : [Vichai Ariyanuntaka]
  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : [วิชัย อริยะนันทกะ]
.
จัดทำโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2512-8441 โทรสาร 0-2512-8440
Contact : insd@coj.go.th
Copyright @ Academic Resources Center Of Judiciary