Home
 
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
9กฎหมายภาษีอากร
บทความ
  ภาษีกับการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น : [อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล]
  ปัญหาภาษีระหว่างประเทศของนักกีฬา : [สุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์]
  ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
  ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีซ้ำซ้อนของบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากต่างประเทศ : [พิจิต ตราชูธรรม]
  สถาบันอบรม วิจัยและพัฒนากฎหมายภาษีอากร : [วีนัส นิมิตกุล]
  สัมพันธ์ระหว่างสามีภริยากับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  20 ปี ศาลภาษีอากรกลาง : [ชูเกียรติ ดิลกแพทย์]
  กฎหมายน่ารู้ เรื่องอากรแสตมป์กับการใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง : [ส.ฤทธิ์รักษา]
  การอบรมกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศสำหรับผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม : [-]
  ข้อคิดการเสียภาษีบำรุงท้องที่และแนวทางพัฒนา : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  ประเทศไทยกับอนุสัญญาภาษีซ้อน : [กฤตศิลป์ กนกนาก]
  การวางแผนภาษีของสามีภริยา (วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์) : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินคดีในศาลภาษีอากรของสหรัฐอเมริกากับศาลภาษีอากรกลางของไทย : [สุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์]
  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่ (ดุลพาห ปีที่ 56 เล่ม 2) : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
  การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
  ปัญหาภาษีเกี่ยวกับธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม]
  ลักษณะพิเศษของประมวลรัษฎากร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีศุลกากรที่ขึ้นสู่ศาล : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  นโยบายภาษีอากรกับหน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  อำนาจการประเมินรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร : [ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง]
  ประหยัด (ภาษี) 1 บาท เท่ากับ มีรายได้เพิ่ม 1 บาท : [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียภาษีอากร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  ปัญหาการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินในคดีภาษีอากร (ต่อ) : [ประภาศ คงเอียด]
  ปัญหาการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินในคดีภาษีอากร : [ประภาศ คงเอียด]
  ความรับผิดและโทษในทางอาญาตามกฎหมายศุลกากร : [เฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช]
  มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  ภาษีมรดก : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  ปัญหาเกี่ยวกับค่าสิทธิ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  การตรวจสอบไต่สวน มาตรการที่ผู้เสียภาษีพึงระวัง : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  บริษัทต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนอย่างไร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  ข้อคิดของนักกฎหมายและนักบัญชีในการดำเนินคดีภาษีอากร : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  หลักทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน (ตอนที่ 2) : [กฤตศิลป์ กนกนาก]
  หลักทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน (ตอนที่ 1) : [กฤตศิลป์ กนกนาก]
  การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีแตกต่างกับการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักบัญชีอย่างไร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  อนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากเงินได้ : [กฤตศิลป์ กนกนาก]
  การอุทธรณ์คดีภาษีอากร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  เอกสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ : [รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงค์]
  Tax Court Mediation : Reshaping the Current Practice in Thailand : [Chirachawee intachan]
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร : [สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์]
  ประเด็นข้อผิดพลาดเมื่อถูกหมายเรียกไต่สวนเป็นเหตุให้หมดสิทธิอุทธรณ์ : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  ปัญหาภาษีอากรในคดีแพ่ง : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  กรณีศึกษาการยื่นบัญชีระบุพยานในคดีภาษีอากรที่นักบริหารไม่ควรมองข้าม : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  การวางแผนภาษีทางการเงิน : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  What is a Good Tax System? : [George Manolovich]
  ภาษีมรดก : [ประสพสุข บุญเดช]
  ขอบเขตการเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายออสเตรเลีย : [ธนิฎา ไตรวรานนท์]
  TRANSFER PRICING QUADRANGULATION : [JAME P. DURLING, ESQ. AND KENNETH J. PIERCE, ESQ]
  THAI AND AUSTRALIAN JURISDICTION TO TAX COMPANIES BY APPLYING RESIDENCE AND SOURCE RULES : [CHAISIT TRACHOETHAM]
  ความผิดและระวางโทษสำหรับผู้ฉ้อโกงรัฐในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  การวางแผนภาษีธุรกิจเช่าสร้าง : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินย้อนหลัง : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  ภาษีกำไรส่งออก : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  รูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทยและการเสียภาษี : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  แนวคิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  เจาะลึกวิธีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษี : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  แนวคำวินิจฉัยศาลฎีกาเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร มาตรา 49 : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  วิกฤตการณ์เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน : [บุญเพราะ แสงเทียน]
  ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทมหาชนและภาษี : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  ปัญหาพิพาทเกี่ยวกับค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  ภาษีซื้ออะไรบ้าง? หักออกจากภาษีขายไม่ได้ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  บริษัทต่างประเทศต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  ผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  การต่อสู้คดีภาษีค่าสิทธิและค่าวิชาชีพอิสระ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  กรณีอย่างไร? จึงจะถือว่าขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและขายอย่างไร? จึงจะถือว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  คดีการขายที่ดินโดยมุ่งค้าหรือหากำไร : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน : [พนิตนาถ เย็นทรัพย์]
  ภาระภาษีของสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  คำเบิกความที่บันทึกล่วงหน้า (WRITTEN EVIDENCE): มิติใหม่ของการสืบพยานบุคคลในคดีภาษีอากร : [พรเพชร วิชิตชลชัย]
  ข้อคิดการพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  การวางแผนภาษีในการทำสัญญา : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  การตีความกฎหมายภาษีอากร : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  การขจัดหรือบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  Transfer Pricing : [สุพัตรา อนันตพงศ์]
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรรับรู้รายได้วิธีใด? จึงจะเสียภาษีถูกต้อง : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
  คดีภาษีอากร : [-]
  ทางเลือกในการควบคุมการวางแผนภาษีจากการลงทุนด้วยหนี้ : [ทิวา จอนจอบทรง]
  Tax Planning : [Chaisit Trachoethom]
  การเตรียมเรียงคำให้การและยื่นคำให้การ (ตอนที่ 2) : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  การเตรียมเรียงคำให้การและยื่นคำให้การ (ตอนที่ 1) : [พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา]
  การวางแผนภาษีของสามีภริยา : [ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]
.
จัดทำโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2512-8441 โทรสาร 0-2512-8440
Contact : insd@coj.go.th
Copyright @ Academic Resources Center Of Judiciary